Browsing: ในประเทศ

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวฉัตรพร พระอ๊ะ ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ห…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายเอกชัย อิสระทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา จังหวัดส…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม …

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางเนาวนิตย์ แจ่มพิศ สมาชิกสภาเทศบาลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายชาตรี ทัศนีย์พานิช อดีตนายกเทศมนตรีแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางจันทร โพธิ์จันทร์ สมาชิกเครือข่ายไทบ้านไร้สิทธิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวั…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ผู้แทนเครือข…

ในประเทศ
0

จากเหนือจรดใต้ของประเทศไทยนั้นเรามักได้ยินความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นต่อชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย และคนไร้…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(…

ในประเทศ
0

รายงานข่าวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกผู้อำนว…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวิทวัส เทพสง ตัวแทนเครือข่ายชาวเลอันดามัน เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวเล (มอแ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางเนาวนิตย์ แจ่มพิศ สมาชิกสภาเทศบาลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายภควินทร์ แสงคง ที่ปรึกษาเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์ กทม.) ได้มีการจัดงาน 90 ปี ศ.เ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ได้มีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหมู่ 7 บ้านโฉลกหลำ อ.เกาะ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีการจัดเสวนาเรื่อง “พันธบัตรป…

ในประเทศ
0

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณลานโบราณสถานทุ่งเศรษฐี เทือกเขานางพันธุรัต อ.ชะ…

ในประเทศ
0

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังห…

1 2 3 45