Browsing: ใต้พระบรมโพธิสมภาร

ใต้พระบรมโพธิสมภาร
0

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นางเนาวนิตย์ แจ่มพิศ ผู้ประสานงานชุมชนชาวมอแกนจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ภาย…

ใต้พระบรมโพธิสมภาร
0

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางสาวอรัญญา เจริญหงส์ษา ตัวแทนชุมชนมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดก…

ใต้พระบรมโพธิสมภาร
0

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายจายแลง ชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านกุงจ่อ ตำบลเปียงหลวง อ…

ประเทศเพื่อนบ้าน
0

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 พลเอกบอจ่อแฮ รองผู้บัญชาการกองกำลัง KNLA แห่งสหภาพชนชาติกะเหรี่ยง(Karen N…