รายงานการศึกษา นโยบายการสำรวจและทำเหมืิองแร่ทองคำ

0

(Microsoft PowerPoint - 273241303322302247322271340242ดาวโหลด PDF

1 ปก

2 คำนำ

3 สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ภาพรวมการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ

บทที่ 3 ตัวอย่างในต่างประเทศ

บทที่ 4 กรณีศึกษา บริษัท อัครา ไมนิ่ง

บทที่ 5 ข้อวิเคราะห์

บทที่ 6  ข้อเสนอนโยบาย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ภาคผนวก ก-จ

เอกสารแนบ

Share.

Comments are closed.