สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ข้อมูล

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง: กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล