received_1240238689352747

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ที่พยายามปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของอำเภอจะนะมานานกว่า 20 ปี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและข้อเสนอในการจัดทำผังเมืองรวมเมืองจะนะของบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

หนังสือระบุว่า ทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกผลการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดที่ทำไปแล้ว และให้จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ ในตำบลที่มีปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่โดยกะทันหัน และในตำบลที่มีผู้เข้าร่วมน้อย 2.ให้ผู้จัดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผังเมือง จนทำให้ประชาชนมีความเข้าใจชัดเจน ก่อน ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น 3.ควรมีการประชุมคณะกรรมการการทำผังเมือง เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆในขณะดำเนินการ และบริษัทฯจะต้องมีความเคารพในบทบาทหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาในการจัดทำผังเมือง ด้วยการรับฟัง และปรึกษาหารือ ตลอดทั้งนำเอาข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่างๆ

4.จัดให้มีการทำผังเมืองทั้ง 14 ตำบล (15 องค์กรปกครองท้องถิ่น) ไม่ควรทำเฉพาะ 8 ตำบล (9 องค์กรปกครองท้องถิ่น) ซึ่งเป็นประเด็นที่ชาวอำเภอจะนะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 5.ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆในขณะดำเนินการที่ผ่านมา และหาแนวทางวางรูปแบบกระบวนการทำผังเมืองอย่างมีส่วนร่วม 6.ขอให้เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการรับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหาทางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง และความไม่ไว้วางใจ เพื่อนำไปสู่การจัดทำผังเมืองอย่างมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง เป็นไปตามกฎหมายดั่งความตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่ให้เกิดความสงบสันติสุขอย่างแท้จริง

นางสาววันวิสา จันหอม สมาชิกเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านกำลังเกิดความระแวงที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะชาวบ้านเข้าใจดีว่าเงื่อนไขการจัดทำผังเมืองกำลังจะเปลี่ยนอำเภอจะนะให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ซึ่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะการเลือกทำผังเมืองและเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะ 8 ตำบล ส่วนพื้นที่อีก 6 ตำบลได้แก่ ตำบลสะพานไม้แก่น ตำบลคู ตำบลแค ตำบลขุนตัดหวาย ต.น้ำขาว และตำบลท่าหมอไทร ให้ยึดตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาซึ่งมีช่องโหว่ที่จะสามารถพัฒนา ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้ทุกชนิด และในขณะนี้ในพื้นที่ 6 ตำบลมีความขัดแย้งกันอย่างหนักกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เร่งสร้างในพื้นที่

“เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้มองเห็นว่าการจัดทำผังเมืองเป็นกระบวนการที่เร่งรีบทำ เพื่อรองรับโครงการที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เช่น ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (บ้านสวนกง) โครงการสะพานเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆ ซึ่งได้มีการรุกดำเนินการในพื้นที่อย่างหนัก จึงเห็นว่าการทำผังเมืองคือควรเป็นการใช้สิทธิของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่าการกำหนดผังเมืองจะอยู่ที่กรรมการผังเมืองระดับชาติก็ตาม” นางสาววันวิสา กล่าว

/////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.