เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 มีรายงานความคืบหน้าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)กรณีคัดเลือกผู้อำนวยการพอช.ซึ่งจะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้และคณะกรรมการ(บอร์ด)พอช.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาโดยมีนายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ เป็นประธาน แต่เนื่องจากได้มีการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่มาจากพอช. 2 คนเนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบ ทำให้เหลือคนนอก 5 คน สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่พอช.และชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เพื่อให้ทบทวนรายชื่อผู้สมัครของพอช.และบอร์ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ทำให้คณะกรรมการสรรหารู้สึกว่าถูกกดดันในการทำหน้าที่และพากันลาออก

ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อมีกระแสข่าวออกไป ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าได้มีการกดดันการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจนต้องลาออก อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารพอช.ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆโดยมีสาระสำคัญระบุว่า คณะกรรมการสรรหาได้ออกประกาศรับสมัครผอ.พอช.โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 พฤษภาคม มีผู้ส่งเอกสาร 10 รายโดยมีระดับผู้บริหารพอช.2ราย และบุคคลภายนอก 8 ราย และเมื่อคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาเอกสาร คุณสมบัติผู้สมัครเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งได้สรุปรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศให้มาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือก 5 ราย ส่วนอีก 5 ราย ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเอกสารประการการสมัครไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีผู้สมัครที่เป็นผู้บริหารพอช.ทั้ง 2 รายรวมอยู่ด้วยเนื่องจากไม่ได้ส่งหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่เคยปฎิบัติงาน ซึ่งผู้สมัครเข้าใจว่าได้ทำงานที่พอช.มาหลายปีและปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่ จึงไม่ส่งเอกสารข้อนี้

ในหนังสือชี้แจงระบุว่า ผู้สมัครของพอช.ทั้ง 2 รายได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการสรรหา และประธานบอร์ด โดยคณะกรรมการสรรหาประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม และยังยืนยันมติเดิม ขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกอีกรายได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการสรรหาและประธานบอร์ดพอช.เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานพอช.จำนวน 44 คนได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์ได้เข้าสู่กระบวนการสรรหา ต่อด้วยคณะประสานองค์กรชุมชน(คปอ.)และสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.)ได้ส่งหนังสือไปทั้งที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานบอร์ด และขอเข้าพบเพื่อหารือประธานบอร์ดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ก่อนการประชุมบอร์ดโดยเสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกมากที่สุด และในช่วงบ่ายได้เข้าพบหารือกับประธานคณะกรรมการสรรหาซึ่งบรรยากาศพูดคุยหารือเป็นไปด้วยดี ไม่ได้มีการกดดันแต่อย่างใด

ในหนังสือชี้แจงระบุว่า บอร์ดพอช.ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ายังยืนยันชัดเจนที่จะไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการสรรหาผอ.พอช. แต่เมื่อได้รับหนังสือที่ร้องขอความเป็นธรรมจากผู้สมัครที่เป็นทั้งคนภายในและคนภายนอกพอช. รวมทั้งหนังสือที่ยื่นไปที่รัฐมนตรีพม.ซึ่งได้มีหนังสือมอบหมายให้บอร์ดพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องตามกฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บอร์ดจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้อง และในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อให้คณะกรรมการสรรหาชะลอกระบวนการสรรหาออกไปจนกว่าบอร์ดพอช.จะได้รับข้อเท็จจริง

“คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมกันเมื่อบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน โดยได้พิจารณาหนังสือของบอร์ด จึงมีมติเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ออกไปก่อน จากนั้นได้ลาออกกันทั้งคณะ ด้วยเหตุผลว่าได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นธรรมแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาความเป็นธรรมให้ผู้สมัครดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวก และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีขององค์กร จึงลาออกทั้งคณะ”ในหนังสือชี้แจงระบุ ก่อนปิดท้ายว่า “ขอให้พี่น้อง พอช.ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องนี้ตรงกัน และขอให้รอผลการสืบหาข้อเท็จจริงจากคณะทำงานที่แต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างไรคณะผู้บริหาร พอช.จะแจ้งให้ทราบต่อไป”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.