เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณลานโบราณสถานทุ่งเศรษฐี เทือกเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงโบราณสถานทุ่งเศรษฐี พุทธศาสนสถานเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุกว่า 1,000 ปี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกัมพล สุภาแพ่ง อดีต สส.เพชรบุรี น.ส.ประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี รวมถึงผู้แทนจากเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลนายาง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลนายาง


นายทรงรัฐ กล่าวว่า อำเภอชะอำเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลชะอำ กับตำบลนายาง ใกล้กับวนอุทยานเขานางพันธุรัตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลนายาง สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้นำชุมชน ผู้แทนชาวบ้าน ฯลฯ ร่วมกันการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

สำหรับ โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 เป็นแหล่งอารยธรรมชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นเมืองท่า เส้นทางการค้าสำคัญในอดีต ปัจจุบันอยู่ในเขตวนอุทยานเขานางพันธุรัต บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่สถานที่ดังกล่าวยังขาดการดูแลเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทางอำเภอชะอำจัดประชุมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน

นายอำเภอชะอำกล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐี ทางอำเภอชะอำจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลตำบลนายาง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลนายางดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถาน พร้อมทั้งจัดพิธีบวงสรวงโบราณสถานทุ่งเศรษฐี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา บรรพชนที่ปกปักรักษาโบราณสถานแห่งนี้ โดยจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธี ได้แก่ เครื่องบายศรี อาหารคาวและขนมหวานนานาชนิด ๆ ผลไม้ ดอกไม้ธูปเทียน นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล การรำบวงสรวงทวารวดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมมันดาลาโดยการใช้ดินและกลีบดอกไม้โรยเป็นรูปดอกบัวรอบโบราณสถานทุ่งเศรษฐี และกิจกรรมภาพพิมพ์ของพ่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธีได้สร้างงานศิลปะเป็นของที่ระลึกภายในงาน

“หลังจากนี้ทางอำเภอชะอำจะดำเนินการประสานความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ วนอุทยานเขานางพันธุรัต ถ้ำพระนอนเขานาขวาง ถ้ำเขาตาจีน สถานที่ชมค้างคาวในพื้นที่ตำบลนายาง อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานทุ่งเศรษฐีให้คงคุณค่าสืบต่อไป” นายอำเภอชะอำ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบาย 1 ตำบล 1 คณะ ทางคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ร่วมกับทางอำเภอชะอำในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน
///__

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.