สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือเคเอ็นยู ได้ออกแถลงการณ์ถึงโครงการสร้างถนนไฮเวย์สองเลนเชื่อมต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า รัฐบาลพม่าได้ประกาศแผนที่จะรื้อฟื้นการก่อสร้างถนนไฮเวย์สองเลนเชื่อมต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย-พม่า หลังจากที่บรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 หากมีการรื้อฟื้นโครงการ ถนนไฮเวย์สองเลนที่เชื่อมระหว่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย-พม่าจะตัดผ่านพื้นที่ป่าในเขตเทือกเขาตะนาวศรี รวมไปถึงชุมชนชนบทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเคเอ็นยู

แถลงการณ์ระบุว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับประเทศพม่าที่จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโครงการด้านสังคม-เศรษฐกิจในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์สามารถที่จะเอื้อผลประโยชน์ที่สำคัญ ๆ ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ พร้อม ๆ กับสามารถปกป้องความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงชุมชนและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้

ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 รัฐบาลพม่าต้องเจรจากับเคเอ็นยูเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาด้านสังคม-เศรษฐกิจ ดังนั้น เคเอ็นยูขอเรียกร้องรัฐบาลพม่า รัฐบาลไทย และรัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และผู้สนับสนุนทางการเงิน ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องทำการศึกษาประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESIA) ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ของพม่า และนโยบายที่ดินและป่าไม้ของเคเอ็นยู และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. ต้องมีการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเคเอ็นยู และต้องกระทำล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่น รายได้ที่จะได้รับการแบ่งสรรระหว่างรับบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ

3. ในการดำเนินโครงการ จะต้องเป็นไปตามหลักการของความยินยอมที่เป็นอิสระ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลเพียงพอ (Free, Prior and Informed Consent) และเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล การชดเชยที่เป็นธรรม และการจัดหาที่ดินสำหรับการที่ต้องสูญเสียที่ดินและวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินงานในขั้นต่อไป รวมไปถึง การที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถจะเข้าถึงตลาด และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. การออกแบบ และการก่อสร้างถนน จะต้องเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด และบรรเทาผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่สำคัญ ๆ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ในพื้นที่

——

ขอบคุณเพจ Dawei Watch Thailand

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.