เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า (www.md.go.th)ประเทศไทย ได้รายงานว่า กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among Chaina, Laos and Thailand : JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม และ นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผลการประชุมได้ลงนาม ใน summary of record มีผลสรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้1. การดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Preliminary Work) ฝ่ายจีนได้จัดทำรายงาน Technical, ESIA, การมีส่วนร่วมของประชาชน ฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และจะจัดส่งรายงานให้ประเทศสมาชิกรับทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศต่อไป

2. การสำรวจร่วมสี่ฝ่าย (Joint Inspection) ครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้ประสานหลักได้จัดขึ้นในวันที่ 21-26 ตุลาคม 2561 จากท่าเรือจิงหง-หลวงพระบาง วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงกันของประเทศสมาชิกในประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยของเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือ คนประจำเรือ การพัฒนาท่าเรือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกกวดขันและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยตกลงเป็นผู้ประสานจัด การสำรวจร่วม ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 และรับเป็นเจ้าภาพจัด SAR Table Top Exercise ระหว่างประเทศสมาชิก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

3. อุปสรรคในการเดินเรือบริเวณแก่ง Ha lo ฝ่ายเมียนมาและลาวได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อดำเนินการของบประมาณในช่องทางการทูต ต่อไป

4. รับทราบความคืบหน้า โครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานบริหารการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำโขง ซึ่งฝ่ายจีนได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิกเพื่อประกอบงานวิจัย

5. โครงการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในการเดินเรือ ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการนำเข้าอุปกรณ์ AIS และระบบสื่อสาร VHF เพื่อติดตั้งในประเทศลาวและเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการต่อเชื่อมระบบ AIS ของไทยที่ท่าเรือเชียงแสนเข้ากับระบบของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ของฝ่ายจีนมาติดตั้งในประเทศไทย

6.นอกจากนี้ มีความคืบหน้าการประสานงาน เตรียมการ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ และ คนประจำเรือ ของประเทศสมาชิก, การทบทวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามข้อตกลงการเดินเรือ, การจัดตั้ง website ของ JCCCN, การสร้างความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมาย และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JCCCN ครั้งที่ 18 ในปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ระบุถึงผลการหารือกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ว่าจะยุติโครงการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขงเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนและวิถีชีวิตชุมชน แต่ผลการประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 นี้กลับไม่มีการพูดถึงท่าทีใหม่ตามข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศ โดยในข่าวประชาสัมพันธ์ยังพูดถึงการเดินหน้าโครงการ ทำให้ชาวบ้านริมแม่น้ำโขง นักอนุรักษ์และนักวิชาการ ค่อนข้างสับสนในบทบาทของรัฐบาลไทย ว่ามีท่าทีใดในโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงกันแน่
————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.