เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายสรายุทธ สนรักษา เครือข่ายรักแม่พระธรณี เปิดเผยว่า จากการยกเลิกเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ชาวบ้านรู้สึกแปลกใจเนื่องจากเป็นการเลื่อนอย่างกระทันหันก่อนมีเวทีเพียง 2 วัน แต่อย่างไรกตามชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนผังเมืองเพื่อรองรับ EEC พร้อมจะเข้าไปร่วมใช้สิทธิในเวทีนี้อย่างแน่นอน

“ที่ผ่านมาการจัดเวทีรับฟังไม่เคยเชิญชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปร่วมเลย ที่ถูกเชิญจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ เช่น ผู้รับเหมาก่อนสร้าง ผู้รับเหมาะถมดิน นายหน้าค้าที่ดิน เราแค่ต้องการเข้าไปปกป้องสิทธิของเราเท่านั้น ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตกรรมที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่รับน้ำหรือระบายน้ำจากแม่น้ำบางประกง การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ย่อมส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชนอย่างแน่นอน” นายสรายุทธ กล่าว

นายสรายุทธ กล่าวอีกว่า ภายหลังรัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช.ที่ 47/2560 เพื่อยกเลิกการบังคับใช้ผังเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทำให้กระบวนการรับฟังไม่เป็นไปตามปกติ คือไม่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้เข้าร่วมกระบวนการ และมีการไปแอบจัดทำร่างผังเมือง EEC ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำลังเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนั้นกระบวนการผิดเรื่องการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแล้ว จึงไม่สมควรที่จะประกาศใช้ผังเมือง EEC ฉบับใหม่ และต้องยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำร่างแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เตรียมประกาศใช้แทนผังเมืองรวมภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งผัง EEC จะสอดรับนโยบาย เช่น เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 21 เขต พื้นที่ 86,755 ไร่ เขตส่งเสริมกิจการพิเศษ 4 แห่ง 18,484 ไร่ พื้นที่เมืองใหม่ พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจอย่างน้อย 15,500 ไร่ โมเดลเมืองใหม่ 12,500 ไร่ ศูนย์การเงิน 500 ไร่ มหานครการบินตะวันออก 2,500 ไร่

——————————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.