เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 13.9 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านห้วยฝั่งแดง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานตั้งแต่ปี 2540 จนไม่สามารถทำกินได้ จำนวน 9 ครัวเรือน พื้นที่ 163 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้มติ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาทโดยในส่วนของงบประมาณ ให้กรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ

ข่าวแจ้งว่าในมติครม.ได้สรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยกระทรวงเกษตรฯรายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว จำนวน 13,933,122.50 บาท แบ่งเป็น ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ 2540 ถึง พ.ศ. 2560) จำนวน 9 ราย เนื้อที่ 163-2-23 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,304,122.50 บาท ค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท มาคำนวณเนื้อที่ 163-2-23 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 – 2560) จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000 บาท

นางมะไล เจียงเพ็ง ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงซึ่งได้รับค่าชดเชยในครั้งนี้ กล่าวว่าตนยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่และเมื่อไหร่ สาเหตุที่ไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมามียืดเยื้อโดยตลอด ดังนั้นใจวันที่ 4 กรกฎาคม ชาวบ้านยังตั้งใจจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้นายกฤษฎาที่กระทรวงเกษตรฯเช่นเดิม เพื่อที่จะได้ฟังคำตอบจากรัฐมนตรี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.