ประมงพื้นบ้านสตูลจี้จัดการอวนลากเล็ก เผยใช้ตาถี่-ผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล เพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในป่าชายเลน และปัญหาการทำประมงอวนลากเล็ก

ในหนังสือร้องเรียนระบุว่า ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลกำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดังนี้ 1.การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายกำลังเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าและคาบเกี่ยวไปถึงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง โดยมีการทำเรืออวนลากเล็กที่มีตาอวนต่ำว่าขนาดที่กฏหมายกำหนด และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แม้ที่ผ่านมาได้มีความพยายามของเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยการยินยอมผ่อนปรนให้เรือประมงดังกล่าวสามารถทำการประมงได้ตามเขตที่กำหนดขึ้น หากแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีการรุกล้ำเข้ามาทำในพื้นที่ชายฝั่งในเขตหวงห้ามและในเขตตามที่กฎหมายกำหนดการทำเครื่องมือดังกล่าวไว้ ทั้งนี้การใช้เครื่องมือดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆอย่างเช่นอวนลอย หรืออวนจมปูอย่างต่อเนื่อง และยิ่งไปกว่านั้นคือการการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และขัดกับนโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการอวนลากเล็กมักจะอ้างว่าถึงผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเสมือนว่าได้รับรองให้ทำการนั้นได้

  1. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งพบว่ายังมีชาวบ้านจำนวนมากที่ยังมีที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน หรือบางรายมีหลักฐานการครอบครองสิทธิอยู่แล้ว แต่กลับไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นที่ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้กลับมีมาตรฐานการแก้ไขที่แตกต่างกัน อย่างเช่นกรณีปัญหาในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีแนวทางกับชาวบ้านแบบหนึ่ง และกับนายทุนอีกแบบหนึ่ง

ในหนังสือร้องเรียนระบุด้วยว่า เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านมีความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ได้โปรดพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขตามแนวทางดังนี้

  1. กรณีของเรืออวนลากเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 40 ลำ จักต้องยึดหลักกฎหมายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรใช้ข้อตกลงหรือข้อยกเว้นอื่นใดที่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนฐานคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยังยืน ไม่เช่นนั้นแล้วจะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้มีเรืออวนลากเล็กเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันใกล้นี้ และจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  2. กรณีปัญหาที่อยู่อาศัยนั้น ได้ทราบว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีนโยบายผ่อนปรนรับรองที่อยู่อาศัยในป่าชายเลนให้กับประชาชนอยู่แล้ว จึงเสนอให้มีการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึงตรงไปตรงมาและเป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชนในท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิในการร่วมรับรู้และร่วมดำเนินการในกระบวนการดังกล่าวนั้นด้วย

“พวกเราเห็นว่าคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอำนาจหน้าที่อันพึงกระทำได้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ และพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริง ทั้งนี้เครือข่ายฯจะเฝ้าติดตามการดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะขอเข้ามารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯอีกครั้งในการประชุมครั้ง” หนังสือระบุ
——-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.