ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยและหนองคาย โดยเมื่อวันที่ 29-30 ได้ลงพื้นที่แม่น้ำโขงในช่วงอำเภอเชียงคาน จ.เลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมให้ข้อมูล โดยสรุปสถานการณ์หลังได้รับรายงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ตามปรกติแล้วในช่วงนี้ของปีที่ผ่านๆ มา ระดับน้ำโขงจะอยู่ประมาณ 10 เมตร แต่ปีนี้อยู่ที่ระดับ 3 เมตร อย่างไรก็ตามระดับน้ำไม่น่าจะลดต่ำกว่านี้ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคานรายงานมาว่ามีน้ำไหลจากหลวงพระบาง ผ่านเมืองไซยะบุรี เมืองปากลาย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่อง มีน้ำเข้ามาเติมตลอด วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเชียงคานได้ 211 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ 3 เซนติเมตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักกั้นปากแม่น้ำเลย ห่างจากจุดที่แม่น้ำเลยไหลลงแม่น้ำโขงประมาณ 800 เมตร คาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของอภิมหาโปรเจคแห่งภาคอีสาน โครงการผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล โดยชี้ว่าสำหรับจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขงแล้ว หากการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักช่วยให้จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไปได้มีน้ำใช้ มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ทางจังหวัดในฐานะเจ้าของพื้นที่ตั้งโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักก็ยินดี

ขณะที่ชาวบ้านในนามกลุ่ม “ฮักเมืองเลย” ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องให้ระงับโครงการไว้ก่อน และขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมตามที่เคยมีข้อตกลงร่วมกัน

โดยนางสาวมุด อุ่นทุม ตัวแทนกลุ่มฮักแม่น้ำเลย ให้รายละเอียดว่า ชาวชุมชนบ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการว่าจะมีการสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักบริเวณปากแม่น้ำเลยก่อนไหลสู่แม่น้ำโขง พื้นที่ก่อสร้างน่าจะอยู่ที่ตำบลปากตมและตำบลนาซ่าว เบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อที่ดินประมาณ 2,500 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ทั้งยางพารา ไร่ถั่ว มัน ข้าวโพด พืชผักต่างๆ ประมาณ 750 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์อีกประมาณ 300 ไร่ สร้างความกังวลว่าอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของแม่น้ำ และนำไปสู่การทำลายความมั่นคงทางอาหาร

นายธนูสิงห์ อินดา 1 ในผู้ที่ยื่นหนังสือกล่าวว่า ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านและร้องเรียนมาตลอดสี่ปี เราพยายามยื่นทุกหน่วยงาน เคยได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่วัดโพธิ์ศรีหายโศก บ้านกลาง มีตัวแทนชาวบ้าน กรมชลประทาน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผลการประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และให้กรมชลประทานทำแบบจำลองเพื่อการศึกษาร่วมกัน แต่ปรากฏว่าได้มีการนัดประชุมและทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการโดยไม่แจ้งให้ตัวแทนชาวบ้านทราบ ยกตัวอย่างการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสร้างความขัดแย้ง และไม่ทำตามข้อตกลง จนชาวบ้านต้องจัดประชุมร่วมกันก่อนลงมติเอกฉันท์ว่าให้ยื่นหนังสือขอระงับโครงการนี้

ทั้งนี้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับเอกสารพร้อมกับพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านกลุ่มฮักเมืองเลย และมีการเขียนบันทึกร่วมกัน อาทิ ตามที่ชาวบ้านอ้างว่ากรมชลประทานยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหมู่บ้านกลาง ขอให้ออกเอกสารมาเซ็นรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรกับชาวบ้าน ขอให้กรมชลประทานอธิบายว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ จากจุดใดถึงจุดใด การใช้น้ำของเกษตรกรในอนาคตจะได้ใช้น้ำฟรีหรือต้องเสียค่าใช้น้ำ คิดเป็นชั่วโมงละเท่าใด โดยเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนัดประชุมร่วมระหว่างชาวบ้านกับตัวแทนกรมชลประทาน โดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธานที่วัดโพธิ์ศรีหายโศก ภายใน 15 วันหลังจากนี้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.