เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย น.ส.มนันยา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน กรณีการตรวจพบสารพิษในเลือดนักเรียนจำนวนมากเนื่องจากการปนเปื้อนในอาหารและผัก โดยนายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา นำเสนอเรื่องการทำเกษตรปลอดภัยของโรงเรียน ปลูกผักหมุนเวียน ทำอาหารให้แก่นักเรียน และนักเรียนหอพัก โรงเรียนอยู่ห่างไกลโดยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้ง ไทลื้อ และขมุ

“ที่ผ่านมาโรงเรียนพยายามปลูกผักให้นักเรียนประกอบอาหารเอง แต่ไม่เพียงพอ จึงได้ประสานกับชุมชน ให้เกษตรกรโครงการหลวงมาสนับสนุน แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องซื้อจากตลาด ซึ่งไม่สามารถคัดกรอง หรือหาแหล่งอาหารที่ปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตามเราได้รับความช่วยเหลือจาก รพ.เวียงแก่น รพสต.ปอ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ที่ทำงานร่วมกับ 21 โรงเรียนเพื่อส่งเสริมอาหารปลอดภัย และการออกกำลังกาย”นายเอกราช กล่าว

เภสัชกรหญิงไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรโรงพยาบาลเวียงแก่น กล่าวว่า เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในอำเภอเวียงแก่น มีทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในอำเภอเวียงแก่น การทำงานพบว่าสินค้าที่ชาวเวียงแก่นใช้ อันดับหนึ่งคือผักผลไม้ที่มีสารพิษ โดยการสุ่มตรวจ กลุ่มตัวอย่าง 2,553 ราย พบปนเปื้อนจำนวนกว่า 900 คน และสำหรับกลุ่มนักเรียน พบว่าเลือดปนเปื้อน ร้อยละ 38

น.ส.มนันยา ไทยเศรษฐ กล่าวว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาล ต้องแก้ไขทุกกระทรวง ทั้งสาธารณสุข กระทรวงเกษตร ฯลฯ ต้องบูรณาการร่วมกัน ทุกคนในคณะรัฐบาลมีความห่วงใย โดยตนเองรับผิดชอบตรงจึงเดินทางมาในวันนี้ ซึ่งต้องทำเป็นขั้นตอน และให้สำเร็จ มาแล้วต้องจบ เช่นที่โรงเรียนมขาดแคลนอะไร สาธารณสุขขาดอะไร ต้องบอก ที่นี่เป็นต้นน้ำและสุขอนามัยที่จะส่งต่อลงไปปลายน้ำ ฟังดูทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และต้องแก้ ไขโดยขอเป็นตัวแทนในกาประสานทุกหน่วยงาน

“ที่อุทัยธานี มีตลาดปลอดสารพิษ ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ในแปลง ขายในจังหวัดและส่งตลาดไทย ทุกอย่างทำได้ และเริ่มเลย โดยควรจะประชุมใน 1 เดือน เพื่อดูความคืบหน้าและพูดคุยกันทุกหน่วยงาน วันนี้ไม่ใช่แค่สนทนา แต่มีพลังเริ่มแล้วโดยท้องถิ่นของเราเอง แผ่นดินไทยของเราที่ดี การพบสารพิษตกค้างในเลือด ต้องเริ่มแก้ปัญหาในทันที”น.ส.มนันยา กล่าว

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) กล่าวว่าโครงการ “เด็กดอย” ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การตรวจเลือดเด็กนักเรียนและพบสารเคมีในระดับสูง เป็นตัวอย่างของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ อ.เวียงแก่น และจังหวัดเชียงราย ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารและผักที่มีสารเคมี นอกจากการส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยโดยกลุ่มเกษตรกร from farm to school แล้ว อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทั้งหมด ยังจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ คือการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตต้นน้ำและพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ควรมีการควบคุมการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด เนื่องจากหากมีการปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่สูง ก็จะส่งผลกระทบต่อปลายน้ำ
////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.