เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ชาวบ้านทุ่งกุลาร้องไห้ ในนาม ‘เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลา’ ต.โนนสวรรค์ และ ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 30 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี ให้ยุติการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด โดยยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคำฟ้องได้ขอให้ศาลมีคำสั่ง ดังนี้
1.ขอให้ยกเลิกผลของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และวันที่ 16 และ 23 พฤษภาคม 2562 ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด 2.ขอให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ขึ้นใหม่ 3.ขอให้ยุติแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สำหรับโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไว้ก่อน จนกว่าการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นใหม่จะแล้วเสร็จ

4.ขอให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวาง คุกคาม ข่มขู่ และทำให้หวาดกลัวซึ่งการใช้สิทธิและเสรีภาพในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบวิเคราะห์ (EIA) 5.ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบวิเคราะห์ (EIA) อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยต่อประชาชนกลุ่มคัดค้านโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ให้สามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ได้จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น
.
ทั้งนี้ได้มีการยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1.ขอให้ยุติแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สำหรับโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เอาไว้ก่อน


2.ขอให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวาง คุกคาม ข่มขู่ และทำให้หวาดกลัวซึ่งการใช้สิทธิและเสรีภาพในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบวิเคราะห์ (EIA) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบคำฟ้องเบื้องต้นและจะนำเอกสารคำฟ้องยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ต่อไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.