เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมบวชป่าและทำแนวกันไฟในพื้นที่จิตวิญญาณปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำแม่ขาน ในวาระครบรอบ 10 ปีมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธี “สุมาคาราวะแม่น้ำขาน” ซึ่งเป็นลำน้ำที่อยู่ในแผนสร้างเขื่อนของกรมชลประทาน แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเพราะทำให้พื้นที่ป่านับหมื่นไร่ถูกน้ำท่วม หลังจากนั้นได้มีพิธีบวชป่า ซึ่งชาวบ้านเป็นกังวลว่าผืนป่าที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติออบขาน ทั้งนี้มีชาวปกาเกอะญอจากพื้นที่ต่างๆกว่า 200 คน รวมถึงเครือข่ายชาวบ้าน นักวิชาการและพระสงฆ์เข้าร่วม

จากนั้นได้มีเวทีเสวนา “บ้านสบลานกับการดำเนินการมติ ครม.3 สิงหาคม 53” โดยวิทยากรมีทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย นักศึกษาและปราชญ์ชาวปกาเกอะญอ โดยส่วนใหญ่ได้ให้กำลังใจชาวบ้านสบลานที่สามารถดำรงวิถีชีวิตแนบแน่นกับธรรมชาติและดูแลป่ากว่า 2 หมื่นไร่มาได้เป็นอย่างดี ขณะที่ชาวบ้านสบลานได้สะท้อนความตั้งใจในการดูแลป่าตามคำสอนของบรรพบุรุษ ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของชาวปกาเกอะญอเท่านั้น แต่เพื่อคนเมืองและสังคมโลกที่กำลังตกอยู่ในสภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังรู้สึกกังวลที่ถูกเข้าใจผิดว่าการทำไร่หมุนเวียนเป็นการทำลายป่าจึงอยากชี้แจงให้สาธารณชนเข้าใจ

ในช่วงท้ายก่อนปิดงานชาวบ้านสบลานได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า นับจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เห็นชอบ เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการผลักดันให้เกิดรูปธรรมในการฟื้นฟูที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากร ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร ขณะที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงในหลายพื้นที่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว และประกาศให้สังคมรับทราบว่า ชุมชนเป็นพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ด้วยการประกาศพื้นที่เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ อันเป็นการฟื้นฟูวิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงในทุกด้านตามแนวทางนโยบาย และหลักปฏิบัติของมติคณะรัฐมนตรี

“เราขอประกาศว่า ดิน น้ำ ป่า ทรัพยากรของชุมชนที่บรรพชนดูแลรักษาด้วยวิถีวัฒนธรรมมาช้านาน เราจักปกป้องรักษาและสืบทอดพื้นที่จิตวิญญาณของคนกับป่าให้ดำรงอยู่ โดยการผลักดันให้มีการคุ้มครองพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยง”ในแถลงการณ์ระบุ
////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.