ขอบคุณภาพจากเพจพีมูฟ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ชาวบ้านในนามของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)หรือพีมูฟ จำนวนหลายร้อยคนได้เดินทางจากต่างจังหวัดไปร่วมชุมนุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เพื่อติดตามนโยบายกระทรวงทรัพยฯ เร่งรัดแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและรายกรณี โดยในแถลงการณ์ระบุว่า นับตั้งแต่พีมูฟได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขปัญหาตามข้อตกลงและกลไกที่เคยมีการแต่งตั้ง พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือและเข้าพบรัฐมนตรี ทส.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาในความรับผิดชอบของ ทส.ทั้งระดับนโยบายและรายกรณี โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 3 ฉบับ และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ของพีมูฟทั่วประเทศ หากแต่การดำเนินการที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า และไม่มีความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ภาคประชาชนนำเสนอ เราจึงจำเป็นต้องมาติดตามการแก้ไขปัญหากับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโดยตรง ซึ่งก่อนหน้านี้ พีมูฟได้นำเสนอปัญหาที่จะเจรจา โดยมีเนื้อเบื้องต้นดังนี้

1. ปัญหาระดับนโยบาย 11 ข้อ 2. ปัญหาคดีความที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คดี 3. ปัญหารายกรณี 66 กรณี ได้แก่ กรณีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีพื้นที่ที่อยู่ในเขตเตรียมประกาศหรือเตรียมผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชายเลน

“พีมูฟเห็นว่า เพื่อให้การแก้ปัญหามีความชัดเจนและมีหลักประกันในการแก้ปัญหาทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ รวมทั้งคดี ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลตามที่ได้มีการเจรจาเมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ พีมูฟและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส.นั้น พีมูฟจึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการ ทส.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาเจรจาแก้ไขปัญหากับกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน”แถลงการณ์ระบุ

ในแถลงการณ์ของพีมูระบุด้วยว่า ขอยืนยันว่า ปัญหาของประชาชนและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐ สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากหน่วยงานของรัฐยึดเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ปรับแก้ไขกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.