เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนมติเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยลดการเก็บผู้ประกันตนในมาตรา 39 สำหรับลูกจ้างที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง ซึ่งเดิมจ่ายเดือนละ 432 บาท และมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ปรับลดเหลือ 221 บาท แต่ในครั้งนี้ปรับลดอีกครั้งเหลือเดือนละ 86 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนให้ในภายหลัง

ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้เพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 50 % ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมเป็น 62% ระยะเวลา 90 วัน เนื่องจากมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง
/////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.