เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการเร่งด่วนกรณีวิกฤติการณ์โรคโควิดเพื่อป้องกันและเยียวยาในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 1. การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2. การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3. ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ 4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิดในสถานประกอบการ 5. การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 6. การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 7) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น

ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่สื่อนำเสนอข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปิดการชั่วคราวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยล่าสุดได้รับรายงานจาก นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงรายว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งภายหลังการตรวจสอบข้อมูล ได้นำแรงงานต่างด้าวไปยังอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่ามีสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน และค่าจ้างค้างจ่าย เนื่องจากสถานประกอบกิจการต้องหยุดกิจการชั่วคราวกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด

ทั้งนี้ ในวันเดียวกันนี้มีแรงงานต่างด้าวมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในจังหวัดเชียงรายแล้ว จำนวน 12 คน ซึ่งทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม ส่วนที่เหลืออีก 10 คนจะทยอยมาดำเนินการยื่นคำร้องในวันที่ 23 เมษายน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.