เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบการแพร่ในระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้แก่ 1) การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2) การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3) ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ 4) สำรวจตรวจสอบ (Check List) แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 5) แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 6) ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) 7) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด ในสถานประกอบการ โดยดำเนินการขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ

8) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 9) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 10) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

“หากแรงงานต่างด้าวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้มีสายด่วน 1506 กด 2 ซึ่งมีล่ามคอยให้บริการตอบคำถามเป็นภาษาเดียวกันกับแรงงานต่างด้าว ช่องทางนี้จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงานรวมทั้งเป็นการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย” นายสุทธิกล่าว

ด้านนายสืบสกุล กิจนุกร ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์โควิด 19 เปิดเผยว่าในวันเดียวกันนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ได้จัดอบรมตัวแทนแรงงานข้ามชาติจาก 3 หอพักในตัวเมืองเชียงราย โดยมี ดร. พิษณุรักษ์ กันทวี นักวิชาการจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้การคัดกรองอาการป่วยโควิดเบื้องต้นและบันทึกข้อมูล

นายสืบสกุลกล่าวว่า แรงงานข้ามชาติที่ได้เจอในวันนี้มีทั้งกลุ่มที่นายจ้างให้หยุดงาน และกลุ่มแรงงานที่ถูกลดวันทำงานลงซึ่งทำให้ดูเหมือนมีรายได้ แต่ข้อเท็จจริงคือแรงงานกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้สิทธิประกันการว่างงานได้ จริงๆ ควรปรับสภาพการจ้างงาน เพราะขณะนี้เหมือนมีช่องว่างทางกฎหมาย ดังนั้นกระทรวงแรงงานควรมีมาตรการดูแลคนงาน

“วันนี้เราได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักที่ปลอดภัย คนงานเห็นว่า 1 เขาต้องการหน้ากากอนามัยเพราะทุกวันนี้ยังมีไม่เพียงพอ 2 ต้องการเจลล้างมือ 3 ต้องการให้ติดตั้งอ่างล้างมือ 4 ต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยรณรงค์ให้ความรู้ ทั้ง 3 หอพักมีคนงานประมาณ 180 คน เราจัดตั้งคณะทำงานประจำหอพัก ทำหน้าที่คัดกรองวัดอุณหภูมิทุกวันและจดบันทึกไว้ หากมีอะไรผิดปกติจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้คณะทำงานจะช่วยกันสำรวจความเดือดร้อนของคนงานในภาวะวิกฤต สิ่งที่พวกเขาต้องการมากในตอนนี้คือพวกข้าวสารอาหารแห้ง เพราะเขาต้องประหยัดเงินไว้จ่ายค่าหอ” นายสืบสกุล กล่าว
///////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.