ขอบคุณภาพจาก mothership.sg

เก็บความโดย วาสนา ละอองปลิว , anonymous

    ในคำแถลงการณ์ของนาย Lawrence Wong รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติของสิงคโปร์ กล่าวถึงการเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แม้ว่าก่อนหน้านี้ สิงคโปร์พบการติดเชื้อของแรงงานต่างชาติ รวมทั้งการติดเชื้อในพื้นที่หอพัก แต่การระบาดของไวรัสในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้มีลักษณะแตกต่างออกไป โดยพบการติดเชื้อจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากหอพักของแรงงานด้วย รวมไปถึงพื้นที่ก่อสร้างซึ่งแรงงานทำงาน และเมื่อแรงงานกลับไปยังที่พักทำให้เชื้อไวรัสได้แพร่สู่แรงงานอื่นที่พักอยู่ในหอพักเดียวกัน  แรงงานที่ติดเชื้อบางคนมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้พวกเขายังคงไปทำงานอยู่ รัฐบาลคาดว่าการแพร่กระจายของไวรัสในหอพักแรงงานข้ามชาติน่าจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

    นาย Lawrence Wong ระบุว่าการระบาดของโควิดในสิงคโปร์นั้น ต้องตระหนักว่ามีลักษณะการติดเชื้อที่แตกต่างกัน 2  ลักษณะ กรณีแรก คือ การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในที่พักของแรงงานต่างชาติซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการติดเชื้อในกลุ่มประชากรทั่วไปซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างคงที่ในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในพื้นที่หอพักของแรงงานข้ามชาติจึงจำเป็นต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป [จากการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรทั่วไป] และถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ได้มีการเพิ่มทรัพยากรที่จำเป็นและการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่หอพักของแรงงานข้ามชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน รวมทั้งกองทัพสิงคโปร์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีอาวุโส Teo Chee Hean เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานเฉพาะกิจด้านหอพักของแรงงานข้ามชาติ

ขอบคุณภาพจาก bdnews24.com

    แนวทางในการดำเนินการของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับหอพักแรงงานข้ามชาติจำแนกเป็น  2 ยุทธศาสตร์

1.การจัดการที่มีประสิทธิภาพ คณะทำงานฯ มุ่งสร้างประสิทธิภาพในการจัดการหอพักทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพสิงคโปร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและผู้ดำเนินกิจการหอพักในการร่วมมือกันสร้างมาตรการและการดำเนินการที่เหมาะสมในการจัดการดูแลหอพักของแรงงาน ในสถานการณ์ที่แรงงานทุกคนต้องถูกกักตัวอยู่ในหอพักนั้น คณะทำงานฯ จะเป็นผู้ดูแลความจำเป็นในชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ของแรงงาน  รวมทั้งการดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย การจัดส่งอาหารให้กับแรงงาน ในขณะเดียวกันคณะทำงานฯ ก็กำกับว่ามาตรการต่าง ๆ ในการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย (safe-distancing measures) ที่ประกาศใช้ได้รับการปฏิบัติตาม เพื่อลดการเคลื่อนที่และการรวมตัวกันของแรงงาน

 2.ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจหาผู้ติดเชื้อ โดยการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่หอพัก แยกผู้ติดเชื้อและผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อออกจากผู้ที่มีสุขภาพดี ภายใต้มาตรการดังกล่าวนี้ แรงงานที่มีสุขภาพดีได้รับการเคลื่อนย้ายออกไปพักยังพื้นที่รองรับอื่นที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้รองรับแรงงานผู้ไม่ติดเชื้อได้แก่ ค่ายทหาร ศูนย์แสดงสินค้า รวมทั้งแฟลตที่ไม่มีผู้พักอาศัย ในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดรองรับแรงงานนั้น รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจและหลักประกันว่าการจัดการและมาตรการด้านสุขภาพต่าง ๆ จะดำเนินไปเช่นเดียวกับที่ดำเนินการในหอพักของแรงงาน รัฐบาลจะไม่ยอมให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสในหอพักของแรงงาน รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบแรงงานข้ามชาติเหล่านี้  รัฐบาลจะทำในส่วนของรัฐบาลและจะทำดีที่สุดในการดูแลแรงงานข้ามชาติเหล่านี้และให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี

แม้ว่ารัฐบาลพยายามอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่เผชิญ เราทุกคนต้องเตรียมใจที่จะเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อจากหอพักของแรงงานข้ามชาติในระยะ 2-3  วันข้างหน้า บางทีอาจจะนานถึงสัปดาห์หน้า หรือนานกว่านั้น จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นระยะหนึ่งก่อนจะเริ่มคงที่ แต่รัฐบาลมียุทธศาสตร์และมาตรการในการดำเนินการที่เริ่มดำเนินการแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานต่างกำลังทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำในการดำเนินการและบังคับใช้มาตรการดังกล่าว

นาย Lawrence Wong กล่าวว่า เรามีเคสติดเชื้อ  2 แบบ คือ เคสติดเชื้อที่เกิดขึ้นในหอพักแรงงานข้ามชาติ และ เคสติดเชื้อในประชากรทั่วไป เราได้มีมาตรการ circuit breaker  ซึ่งตอนนี้ประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก พวกเขาอยู่บ้านและจะออกมาเฉพาะเวลาที่จำเป็น และต้องสวมหน้ากากเวลาออกมาข้างนอก  เราจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อลงโทษคนที่ไม่ทำตามกฎ เนื่องจากยังคงมีพื้นที่เสี่ยงอีกหลายจุด เราจึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่กว่า 2,500 คนคอยดูแลสอดส่องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด   หากมีการฝ่าฝืน มาตรการลงโทษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

 ระดับที่ 1 คือการออกใบเตือน ระดับที่ 2 คือการจับปรับ และระดับที่ 3 คือฝากขัง จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ต้องถูกลงโทษ และที่สำคัญเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด มาตรการ circuit breaker ได้มีการประเมินเป็นระยะๆ และเราได้เคยผ่อนปรนเปิดสถานบางแห่งให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ เช่น อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปออกกำลังกายให้สวนสาธารณะได้ โดยต้องเว้นระยะห่าง เป็นต้น แต่พบว่าประชาชนยังคงรวมกลุ่มกันและไม่รักษาระยะห่าง เราจึงตัดสินใจปิดสวนสาธารณเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมารวมกลุ่มกัน หากประชาชนต้องการออกกำลังกายให้ทำที่บ้าน ไม่ต้องออกมาข้างนอก ไม่ต้องขับรถออกมา ขอให้ลดการเคลื่อนที่ ลดการเดินทาง อย่ารวมตัวกันออกกำลังกาย เช่น รวมกลุ่มวิ่ง รวมกลุ่มปั่นจักรยาน เพราะการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเช่นนี้ถือว่าฝ่าฝืนมาตรการ ขอเน้นย้ำถึงมาตรการ circuit breaker อีกครั้งว่าเป็นการต้องการให้ประชาชนหยุดอยู่บ้านให้มากที่สุด ลดการเคลื่อนที่ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้ประชาชนจงปฏิบัติตามเพื่อให้มาตรการ circuit breaker มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ขอให้ หอพักแรงงานข้ามชาติเป็น cluster แพร่เชื้อสุดท้าย

//////////////////

หมายเหตุ-บทความนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ the Department of Southeast Asia Studies มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

ที่มาhttps://www.sgpc.gov.sg/sgpcmedia/media_releases/mnd/speech/S-20200409-1/attachment/Remarks%20by%20Minister%20Lawrence%20Wong%20at%209%20Apr%20Press%20Conference%20on%20COVID-19%20final.pdf?fbclid=IwAR3CUqmT-uKKkMmFp22jMpqok5BAo4Lf-I3EIcQAXBGHNvw2yNyNxu9r4-8

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.