เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำจังหวัดยโสธรประมาณ 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็ง เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง และกลุ่มเพื่อนลำน้ำกว้าง ได้เดินทางไปหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมมารับหนังสือแทน เพื่อให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำและชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการพัฒนาแต่งแต่เริ่มต้น


นายสิริศักดิ์ สะดวก อายุ 41 ปี ที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันหลังจากลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีโครงการเกิดขึ้นมาก แต่ละโครงการควรที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียก่อนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการด้วยและไม่ควรพัฒนาแหล่งน้ำจนนำมาสู่การสร้างผลกระทบด้านระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตชุมชน

นายสิริศักดิ์กล่าวว่า กรณีลำน้ำเซบายบริเวณทิศตะวันออกของบ้านเชียงเพ็งได้มีแผนพัฒนาลำเซบายในการขุดลอก ซึ่งเครื่องจักรได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยชลประทานจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการก่อนขุดลอกชาวบ้านไม่เคยรับรู้แบบแปลนของกระบวนการและกระบวนการดำเนินงานยังได้ทำลายระบบนิเวศน์ริมฝั่งลำเซบายที่ประเมินค่ามิได้ โดยเฉพาะพันธุ์พืชทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศริมลำน้ำเซบาย ทั้งช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และช่วยยึดแนวตลิ่งไม่ให้ทรุด

“พันธุ์พืชริมลำน้ำเซบายเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลที่ชาวบ้านได้เข้าใช้ประโยชน์และยังเป็นร่มเงาให้ชาวบ้านได้พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นเกราะป้องกันฝุ่นของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย แต่การพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและทรัพยากรริมฝั่งลำน้ำเซบายทั้งทางตรงและทางอ้อม” นายสิริศักดิ์ ระบุ

ด้านนายนิมิต หาระพันธ์ อายุ 61 ปี กรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันลำน้ำกว้าง-กุดกุง ได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะการสร้างฝายที่มีประตูเปิด-ปิด เป็นช่วง ๆ การขุดลอกที่ทำคันดินสูง จนอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ในช่วงฤดูแล้งกลางลำน้ำและท้ายน้ำไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตร จากปรากฏการที่เกิดขึ้นทำให้เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร ที่ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหามาตลอด จึงอยาเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดังนี้ 1.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการน้ำลำน้ำกว้าง-กุดกุง อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 2.ให้ชลประทานจังหวัดยโสธรชี้แจงแผนโครงการขุดลอกลำน้ำกว้าง-กุดกง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการความเข้าใจต่อชาวบ้านและควรจะมีแนวทางในการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์และแหล่งน้ำร่วมกัน
////////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.