เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเทาฮีด อิบเน่ ฟาริด ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 สิงหาคม เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.), สมาคมไทบ้าน ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา-ภาคกลาง, สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 และ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จะเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS School Project) ในเวลา 10:00 น.ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

นายเทาฮีด อิบเน่ ฟาริด กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเสริมสร้างโมเดลโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นกระบวนการหนุนเสริมให้ชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางนิเวศ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเสริมสร้างทักษะ “ครู” ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาคประชาสังคมให้มีความรู้ความสามารถ มีความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิงให้มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการมากขึ้นในการบริหารจัดการโรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“แอ็คเซส สคูลมีเป้าหมายนำร่องใน 400 โรงเรียน 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม น่าน ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของเด็ก โรงเรียน และชุมชน”นายเทาฮีด อิบเน่ ฟาริด กล่าว

นายพัชกร พัทธวิภาส ผู้จัดการโครงการ ACCESS School กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งในวันเปิดโครงการนายเปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมแถลงเปิดตัวโครงการพร้อมกับบรรยายเรื่องนโยบายของสหภาพยุโรปในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนานาประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักของภาครัฐในการพัฒนาการศึกษาโดยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึษารัฐมนตรีและประธานกรรมการยุทธศาสตร์ นโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกาได้มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการในการหนุนเสริมภาคประชาสังคมและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (Sustainable Development Goal: SDG 4)โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วม ถือเป็นภาพของการเริ่มต้นทำงานในการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน

นอกจากนี้ โครงการฯ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้ามามีส่วนในการดำเนินโครงการผ่านการประกวดออกแบบโลโก้ของโครงการ ACCESS School และมีการมอบรางวัลให้เด็กชายธีรเดช ทิพวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฮากฮาน อ.เวียงสา จ.น่าน ที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.