เมืองแล้งน้ำ – TBN Documentary.
ผลิตสารคดี “นาวิน มีบรรจง” นักสื่อสารชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

ลุ่มน้ำแม่กลอง ในเขต จ.สมุทรสงคราม มีลำคลองใหญ่น้อยมากมายแยกจากแม่น้ำแม่กลอง 338 คลอง ลำประโดง 1,947 ลำประโดง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ สภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำ ที่มีทั้ง น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ทำให้เมืองแห่งนี้ร่ำรวยด้วยระบบนิเวศน์วัฒนธรรมการเกษตรและอาหารอย่างโดดเด่น

ทว่าปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทำให้เกิดปัญหา “น้ำแล้ง” เช่นที่ ต.บางสะแก อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ที่มีลักษณะเป็นสวนยกร่อง มีการขุดคลองซอย ที่เรียกกันว่า “ลำประโดง” เพื่อเชื่อมกับคลองใหญ่ และผันน้ำเข้าสู่ร่องสวน ลำประโดงจึงเป็นทางน้ำสาธารณะที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งพบว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ไม่เพียงพอเพื่อใช้ในภาคการเกษตร คลอง ลำราง ลำประโดง ซึ่งเป็นดั่งหัวใจในการนำน้ำเข้าร่องสวนเริ่มมีปัญหา กระแสน้ำที่เคยขึ้นลงตามธรรมชาติกลับไหลไม่สะดวก ปริมาณน้ำไหลเข้า-ออกเรือกสวนไม่เพียงพอผลกระทบที่ตามมาทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าขัง และส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร นักสื่อสารจึงเล่าเรื่องความเป็นไปของคนในชุมชนที่ร่วมมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสื่อในพื้นที่เปราะบาง
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.