เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชาวบ้านจากเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันเดียวกันนี้เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนผังเมืองของอำเภอจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงในการรองรับเขตอุตสาหกรรมจะนะ

ในหนังสือที่ยื่นถึงผู้ว่าฯระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน หรือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยการอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 พร้อมกันนี้ ให้ ศอ.บต. ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งนั้น

พวกเราได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เพื่อนำไปดำเนินการใดๆในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 อันเห็นได้ชัดว่าเป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่าเวทีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้นด้วย

ในหนังสือระบุด้วยว่า ดังนั้นการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่กำลังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 เราจึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลายุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอจะนะตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
////////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.