ผลิตสารคดี “ชาญวิทย์ สายวัน” นักสื่อสารชุมชนชาวเลอันดามัน จ.ภูเก็ต

“ชาวเลในประเทศไทย” ชาวเลในประเทศไทย มี 3 กลุ่ม คือ มอแกลน มอแกน อูรักราโวย ตั้งชุมชนอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลและตามเกาะแก่งในทะเลอันดามัน แต่ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวและการ พัฒนาได้รุกคืบ ส่งผลกระทบตลอดชุมชนชาวเลต้องประสบปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน นายทุนอ้างกรรมสิทธิ์ขับไล่ชุมชนชาวเล และเมื่อรัฐมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งในแผ่นดินและทะเล กลับไม่มีการกันเขตชุมชนและพื้นที่ทํากินให้ชาวเล ซึ่งในอดีตชาวเลไม่มีความรู้ อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จึงไม่เคยไปแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ใดๆ ทําให้เกิดปัญหาถูกเอกชนฟ้องร้องหรือรัฐจับกุม แม้หลายฝ่ายพยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่ด้วยปัญหามีความซับซ้อนหลายมิติ

ดังนั้นนักสื่อสารจึงต้องการนําเสนอเรื่องเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวเลที่มีอาชีพหลักคือการหาปลา ที่ปัจจุบันไม่สามารถหาปลาในทะเลหน้าบ้านได้ ต้องออกไปดํานํ้าจับปลานอกเขตชายฝั่งที่ไกลและลึกมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบุกรุกและจับสัตว์นํ้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเสี่ยงจะเป็นโรคนํ้าหนีบ ที่ชาวเลหลายรายต้องเสียชีวิตหรือพิการ

_โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสื่อในพื้นที่เปราะบาง

_สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.