เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่อาคารรัฐสภา เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน ได้เข้ายื่นหนังสือถึง รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตาและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อคัดค้านผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

นายสิริศักดิ์ สะดวก ผู้แทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสาน กล่าวว่าเครือข่ายฯ มีข้อคิดเห็น 3 ปราการคือ 1.การที่กรรมาธิการลงพื้นที่โดยอ้างว่ามีการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของชุมชน เราเห็นว่าเป็นการรับฟังที่ไม่รอบด้านและครอบคลุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการฯ เพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลของ กมธ.ที่ผ่านมา จึงเป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากผู้ที่สนับสนุนโครงการเท่านั้น เพราะไม่ได้รับความคิดเห็นจากผู้คัดค้านหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดการน้ำที่ผ่านมา 2. เราเสนอให้มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จัดการน้ำในภาคอีสาน เช่น โครงการโขง เลย ชี มูล 3.กมธ. ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น การสนับสนุนให้ภาคประชาชนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ คู่ขนานจากการศึกษาของ กมธ. หรือ ร่วมศึกษาการจัดการน้ำทั้งระบบ

“ถ้ากมธ.ไม่รับฟังเสียงของชาวบ้านและรัฐบาลยังคิดจะเดินหน้าตามข้อเสนอของกมธ. พวกเราจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลแน่ เพราะโครงการนี้ทำลายระบบนิเวศของชุมชนอีสานมากมาย”นายสิริศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้นางสาวสุวิภา กุศลจูง ที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากเครือข่าย และกล่าวว่า จะนำประเด็นข้อห่วงกังวลของเครือข่ายแจ้งต่อที่ประชุมของกรรมาธิการในวันที่ ๒๒ ธันวาคมนี้ ซึ่งจะมีการประชุมของกรรมาธิการฯ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการอภิปรายรายงานของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร โดยใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที แต่ไม่สามารถลงมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วย เนื่องจากมีการท้วงติงถึงความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน ทำให้นายวีรกร คำประกอบ รองประธาน กมธ.ขอถอนรายงานออกจากการพิจารณาและเพื่อปรับปรุงและเสนออีกครั้ง โดยจะขอใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.