เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่มูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีข้อพิพาทกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรฯจังหวัดตรัง สตูล และประจวบคีรีขันธ์ ปลัดอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดตรัง นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ มูลนิธิอันดามัน นายสาทร วงศ์หนองเตย ผู้ช่วย ส.ส. จังหวัดตรัง และสมาชิกพีมูฟในพื้นที่จังหวัดตรัง และประจวบคีรีขันธ์ รวมประมาณ 60 คน

ทั้งนี้ผลการประชุมมีข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับพื้นที่ (1) กรณีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระหว่างรออนุบัญญัติ (พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) ให้ชุมชนประสานหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์จัดทำโครงการร่วมกันภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ (2) การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขที่ดินกรณีบ้านหลังมุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งรัด ทสจ. ประจวบฯ เสนอ ผวจ. แต่งตั้งคณะทำงานในเดือนเมษายน 64 (3) การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ยังไม่ทั่วถึง ชัดเจน และเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงกัน กรมอุทยานฯ สั่งการ/มอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่

ขณะที่การแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาราษฎรที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานฯ และมาตรา 121 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ เนื่องจากตกหล่น/หรือแปลงที่ถูกตรวจยึดจับกุมดำเนินคดี กรณีตัดโค่นไม้ยางพาราในพื้นที่/กรณีถูกจับกุมดำเนินคดีตามนโยบายทวงคืนผืนป่า กรมอุทยานฯ พิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับปรุงคุณสมบัติราษฎรตามมติ ค.ร.ม. 26 พ.ย. 61 (2) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดี เนื่องจากเข้าข่ายคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 จะนำเสนอระดับนโยบายเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะทำงานคดีความไปสู่ระดับนโยบาย และเร่งรัดแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐ (3) การจัดทำกฎหมายลำดับรอง บัญญัติ (พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (4) การตัดไม้ยางพารา นำเสนอระดับนโยบายเพื่อนำเสนอ ครม. ให้สามารถตัดไม้ยางพาราก่อนอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ และ พ.ร.บ.พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีผลบังคับใช้ (5) การขับเคลื่อนโฉนดชุมชน เร่งรัดการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินฯ (6) ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ทับซ้อนที่ดินชาวเลเกาะหลีเป๊ะ) กรมอุทยานฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานกระทรวงมหาดไทยให้กรมที่ดินเร่งรัดการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์

หลังจากที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน ได้มีการลงนามในข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้เป็นหลักฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับตัวแทนพีมูฟ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.