เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ว่าได้สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่อำเภอสบเมย และมาตรการแนวทางในการสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค ว่ามีจำนวน 5 Cluster ดังนี้

1. พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ (Camp) บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 7 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ Camp ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้ง 2 ราย แล้ว

2. พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ (Camp) บ้านแม่ละอูน หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 รายโดย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาตัวในสถานที่แยกกักโรคของ Camp รักษาหายแล้ว 6 ราย อยู่ระหว่างรักษา 9 ราย อาการสีเขียว 7 ราย สีเหลือง 2 ราย โดยโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วย

3. หมู่บ้านห้วยมะโอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.สบเมย ประมาณ 111 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย โดยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 10 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation; CI) 1 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย (มีผล ATK +ve) 19 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation; HI)

4. โรงเรียนและหมู่บ้านสบเมย หมู่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย ประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง หรือ ทางเรือจากหมู่บ้านแม่สามแลบ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยัน 2 กลุ่ม คือบุคลากรครู ศึกษานิเทศก์ 10 ราย และผู้สัมผัส 4 ราย รวม 14 รายโดยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด ส่วนอีกกลุ่มเป็นประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย โดยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 4 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย (มีผล ATK +ve) 46 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัว ที่บ้าน

5. นักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและหมู่บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะวน อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 13 ราย ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 13 ราย โดยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster ที่ 4 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเดินทางกลับจากหมู่บ้านสบเมยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

นายสิธิชัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการควบคุมโรคที่ดำเนินการ ได้แก่ส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสบเมย สสอ.สบเมย และ รพ.สต.ในสังกัด ออกให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่หมู่บ้านห้วยมะโอ รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 1 ราย รักษาแบบแยกกักที่บ้าน 19 ราย หมู่บ้านสบเมย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน ซึ่งใช้อาคารของ รพ.สต.สบเมย เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ มีผู้ป่วยรักษา 4 ราย และรักษาแบบแยกกักที่บ้าน 46 ราย

นอกจากนี้ได้ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรค ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในหมู่บ้าน ดังนี้ 1 หมู่บ้านห้วยมะโอ ประชากร 218 คน ตรวจ ATK 198 คน ผลบวก 30 คน (ส่ง PCR กลุ่มเสี่ยง 14 ราย ผลพบเชื้อ 11 ราย) 2หมู่บ้านสบเมย ประชากร 473 คน ตรวจ ATK 309 คน ผลบวก 57 คน (ส่ง PCR กลุ่มเสี่ยง 11 คน ผลพบเชื้อ 11 คน) 3 กลุ่มบ้านย่อย ได้แก่ บ้านพะละอึ บ้านพะคุยแอ และโกหง่อคี อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โรงเรียนสบเมยวิทยา ตรวจ ATK 263 คน ผลบวก 6 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR 5 หมู่บ้านแม่สวด ตรวจ ATK 101 คน ผลบวก 16 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR 6 หมู่บ้านแม่คะตวน ตรวจ ATK 45 คน ผลบวก 4 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ PCR

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบ Bubble & Sealed คือ การควบคุมโรคในกรณีที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน โดยแยกกัก (Isolation) คนที่ติดเชื้อ หรือคนป่วยออกจากคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายในบริเวณที่กำหนด และคุมไว้สังเกตจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ ( 28 วัน ในกรณีโรค COVID-19 ) สำหรับผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการจะให้การรักษาตามสภาพอาการ คือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ให้แยกกักตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง นำส่งรักษาที่โรงพยาบาล

“ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอสบเมย ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ได้มีคำสั่งดำเนินการควบคุมโรคโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมยจะทำประกาศมาตรการ Bubble &sealed แบบเข้มข้น และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน และตื่นตระหนกในชุมชน โดย อบต.แม่สามแลบ จะรับผิดชอบในการจัดหาอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ประชาชน ตลอดระยะเวลาที่มีการปิดหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่บ้านห้วยมะโอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2564 หมู่บ้านสบเมย เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2564 ส่วนหมู่บ้านแม่สวด และหมู่บ้านแม่คะตวน อยู่ในระหว่างพิจารณากำหนดช่วงเวลาดำเนินการ ส่วนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ดำเนินการควบคุมโรคแบบ bubble & sealed ในหอพักประจำของโรงเรียน จำนวน 263 ราย และติดตามนักเรียนที่ไม่ได้อยู่หอพักประจำของโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการตรวจและคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.