เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีรายงานข่าวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ว่า ได้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้นำภาคประชาสังคมตามภาคต่างๆ แสดงความไม่พอใจนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม.เนื่องจากเชื่อว่านายจุติพยายามดึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) หรือบอร์ด พอช. ทำให้การแต่งตั้งบอร์ดใหม่ พอช.จำนวน 6 คน ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานใน พอช.2

ทั้งนี้บอร์ด พอช. ชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่ 11 กันยายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องสรรหาให้เสร็จ ภายใน 90 วัน ระเบียบ และขยายได้อีก 60 วัน รวมแล้วภายใน 150 วัน แต่จนบัดนี้เลยมา 1 ปีแล้ว ยังไม่มีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการแต่งตั้งนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาทั้งประธานและกรรมการบอร์ด จำวน 6 คนโดยผู้ที่ผ่านการสรรหาประกอบด้วย 1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ 2. นางวารุณี สกุลรัตนธารา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 3. นายสังคม เจริญทรัพย์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 4. นางสาววิภาศศิ ช้างทอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ6. นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวแจ้งว่า บอร์ดได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แต่เมื่อสอบประวัติรายบุคคล ปรากฏว่ามี 1 คนที่ต้องคดีความ ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้นายจุติ ไม่ลงนาม และส่งเรื่องกลับมาให้ พอช. พิจารณาใหม่ และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม บุคคลที่มีปัญหาได้ทำหนังสือขอสละสิทธิ์ ทำให้ พอช. เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดมาแทน แต่สุดท้ายเอกสารชุดแต่งตั้งบอร์ด ก็ยังไม่ถูกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ พอช.และการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ โดยขบวนชุมชนต่างหวังว่าบอร์ดชุดใหม่จะมาช่วยสนับสนุนขบวนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้วิกสถานการณ์โควิดนี้ได้อย่างรวดเร็ว

“รวมๆ ระยะเวลาที่บอร์ดเก่าหมดวาระตั้งแต่ 11 กันยายน 2563 และได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 และกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน รวมๆ แล้วก็เกือบปี แต่มาเหลือตรง รมว.ลงนาม เพื่อไปต่อที่ ครม.”แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)กล่าวว่า จริงๆ แล้วพร้อมที่จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบอร์ด พอช.ไปยังคณะรัฐมนตรี แต่มีรายชื่อบางคนที่มีปัญหาจึงให้การรับรองไม่ได้และได้ส่งกลับไปให้ พอช.ได้พิจารณา โดยมีฝ่ายกฎหมายของกระทรวงทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งทราบว่ายังมีเอกสารบางอย่างที่ พอช.ส่งให้ฝ่ายกฏหมายไม่ครบ

“ไม่มีใครมีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่สรรหากันมาได้ แม้แต่รัฐมนตรี เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพียงแต่ต้องตรวจสอบกันมาให้ดี ไม่ใช่เสนอไปแล้วผมต้องคิดคุก ผมไม่แน่ใจว่าภายใน พอช.ได้มีใครไปสื่อสารอะไรผิดๆหรือไม่ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ผมมาจากการเลือกตั้ง ผมเข้าใจชาวบ้านดี”นายจุติ กล่าว

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.