เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน 47 องค์กรนำโดยนายเจษฎา มิ่งสมร ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความไม่ไว้วางใจนายจุติ ไกรฤกษ์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยมี รศ.ธนพร  ศรียากูล คณะทำงานสำนักงานบริหารนโยบาย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนในการรับหนังสือ

นายเจษฎา กล่าวว่า  เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ  ในฐานะที่เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาและเป็นพลังทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติได้ติดตามการบริหารงานของรัฐมนตรี พม. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาเกือบ 3 ปี  พบว่า  การบริหารงานของกระทรวง พม. ภายใต้การนำของนายจุติ  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ  ขาดวิสัยทัศน์และไม่เข้าใจแนวคิดแนวทางการพัฒนาสังคมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  และไม่ทำตามพันธกิจสำคัญของกระทรวงฯ คือ จะเสริมสร้างจากทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและพร้อมจะส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม” 

นายเจษฎากล่าวว่า ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนคือ 1. ขาดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ชุมชน  โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเชิงรุกและทันต่อสถานการณ์  2. ขาดความใส่ใจในการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้กับคนยากจน ในระดับนโยบายอย่างจริงจัง  ทำให้คนไร้บ้านและผู้ยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3. ไม่ยอมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ปล่อยให้ล่าช้ามากกว่า 1 ปี 4. ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ภาคประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลในการทางปฏิบัติ  

“เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ  จึงขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล ได้โปรดพิจารณาความเหมาะสมของนายจุติ ไกรฤกษ์ ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี พม.  เพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ   ประชาชน  และรัฐบาล  พร้อมกับพิจารณาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ คุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง และสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว”  นายเจษฎากล่าว

นอกจากการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว  เครือข่ายองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม  ยังได้ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์การมหาชน เพื่อให้ช่วยคลี่คลายปัญหาการแต่งตั้งบอร์ด พอช. เนื่องจากมีความล่าช้ามากว่า  1 ปี  ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ พอช.ที่จะสนับสนุนการทำงานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ  โดยระบุว่าบอร์ด พอช.หมดวาระตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน  แต่จนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 1 ปีแล้ว  แต่การแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  เนื่องจากรัฐมนตรี พม.ไม่ลงนามรับรองประวัติผู้แทนองค์กรชุมชน 1 คนที่ได้รับการเสนอชื่อ  ด้วยเหตุผลว่าเคยมีคดีเกี่ยวกับครอบครัว  เกรงจะกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อกระทรวง พม.  แต่เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อบุคคลใหม่เข้าไปเป็นบอร์ดแทนตั้งแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว แต่จนบัดนี้ รมว.พม.ยังไม่นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งแต่อย่างใด


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.