log

พม่าออกฏหมายห้ามส่งออกไม้ซุงโดยเริ่มต้น 1เมษานี้ เพื่อลดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าในประเทศ

 

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลพม่า ออกกฎหมายประกาศห้ามการส่งออกไม้ซุงไปยังต่างประเทศ โดยให้เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป เนื่องจากพม่าต้องการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมค้าไม้ในประเทศ เพราะพม่าจะอนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะไม้ที่แปรรูปแล้วเท่านั้น

 

ปัจจุบัน การค้าไม้สัก และไม้ซุงได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนเข้ามาปกครองประเทศในปี 2011 และเริ่มต้นการปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ

 

รัฐบาลพม่า ระบุว่าในปีงบประมาณ 2013 พม่ามีรายได้จากการส่งออกไม้มากถึง 569 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณการส่งออกที่ 1.24 ล้านคิวบิกตัน ซึ่งผู้ซื้อหลักคือ อินเดีย จีน และไทย

 

ทางพม่าระบุว่า ปัจจุบันที่ป่าในพม่าลดลงจากเดิมที่ 57.9% ในปี 1990 ลงมาเหลือที่ 47.6% ในปี 2005

 

ข้อมูลดังกล่าวมาจากกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าของพม่า โดยด่านที่มีปริมาณการค้าคึกคักที่สุดคือด่านท่าขี้เหล็ก นอกจากนี้ในอนาคตทางการพม่ายังต้องการส่งเสริมการค้าทางชายแดนกับ จีน และไทยให้มากขึ้น

 

โพสต์ทูเดย์  25 มีนาคม 2557
 http://bit.ly/1nXdkU

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.