IMG_555602341325493

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)ได้เดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้สาละวินในเขตป่าอนุรักษ์ โดยมีนายนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันบรรยายสรุป

ทั้งนี้นายสุรพลได้เสนอแผนในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป่าสาละวินและแนวทางฟื้นฟู ซึ่งมีข้อสรุปในเอกสารดังนี้

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีหน่วยงานป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ต่างมีอำนาจหน้าที่ที่เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.กอ.รมน.จ.มส. ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้

มาตรการระยะสั้น

ต้องหยุดขบวนการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ป้องกันปราบปราม กลุ่มนายทุน เจ้าหน้าที่บางคน ราษฎรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ และประสานกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยับยั้งให้ได้โดยเด็ดขาด

2) สำรวจไม้ของกลางและดำเนินการขนย้ายออกมาเก็บไว้ นอกพื้นที่ทั้งหมด

3) รักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ ไม่ให้กลุ่มนายทุน ผู้เกี่ยวข้อง ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเข้ามาในพื้นที่อีก โดยการผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ปกครอง และมวลชน ในพื้นที่ ออกลาดตระเวน ป้องกันสกัดกั้นและตั้งจุดตรวจตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อควบคุมพื้นที่

4) กวดขันจุดตรวจของหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ที่ควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ตรวจตราอย่างเข้มงวด มิให้มีการลักลอบนำไม้ออกนอกพื้นที่

5) พิจารณาทบทวน เข้มงวดการอนุญาตการขนย้ายไม้เรือนเก่า

มาตรการระยะกลาง

1) ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงสร้าง กำหนดอัตรากำลัง อำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จ.มส. จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.2551 ในการสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ป้องกัน ปราบปราม ยับยั้งการตัดไม้ในพื้นที่ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่จะเน้นในพื้นที่ป่าสาละวินเป็นกรณีพิเศษ

2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค 3 และงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

มาตรการระยะยาว

จัดระบบการติดตามการดำเนินงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

1) วางแผนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ให้มีปฏิบัติงานเต็มพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นป่าสาละวินเป็นกรณีพิเศษ

2) จัดประชุม กอ.รมน.จ.มส.เพื่อติดตามเรื่องการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

3) มอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.จ.มส. (ท.) รอง ผอ.รมน.จ.มส. (พ.) และรอง ผอ.รมน.จ.มส. (ตร.) ออกไปดูแล ตรวจสอบ ติดตาม รับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบ ติดตามการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ โดยดำเนินการ ดังนี้

1) จังหวัดจะบูรณาการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ ไม่ให้ไปร่วมมือกับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้

2)จัดตั้งกลุ่มมวลชน อบรมให้ความรู้ด้านความมั่นคง และการป้องกันรักษาป่า

3) ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คนอยู่กับ ป่าได้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4) ปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย โดยการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเสริมป่า โดยราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้ ก็จะทำให้ราษฎร ดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทุกมาตรการดังกล่าวข้างต้น ให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะปฏิบัติร่วมกัน จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อจะรักษาพื้นที่ป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ให้ได้

ข้อเสนอชุดนี้นายวิเชษฐ์ได้ตอบรับและบอกว่ายินดีให้การสนับสนุนแผนนี้โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯได้ดำเนินการ

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.