ชาวเล1

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายเรวัต แสงโชติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสืบสวนกรณีขุดค้นพบหลักฐานเป็นกระดูกบรรพบุรุษและวัตถุโบราณในชุมชนชาวเลหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนมีการติดตามพิสูจน์หลักฐานอื่นๆในพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวานั้น ขณะนี้กรมที่ดิน ได้รับทราบและอยู่ในระหว่างการเตรียมพิจารณาเรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนโดยมีแปลงที่อาจเพิกถอนหลัก คือ แปลงที่ดินในส่วนที่พบการออกเอกสารสิทธิ์จาก สค.1 เป็นโฉนดที่ดินส่วนบุคคล แต่กรมที่ดินยังไม่ได้ระบุว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยที่ดินดังกล่าวหากมีการเพิกถอนมาแล้วอาจจะตกเป็นมรดกที่ดินของรัฐในประเภทที่ดินรกร้าง ซึ่งอำนาจการใช้ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับราชการทั้งหมด โดยดีเอสไอเองจะยังคงต้องเดินหน้าพิสูจน์หลักฐานต่อไป ส่วนผลจากการพิจารณาเพิกถอนจะเป็นอย่างไรและชาวบ้านในพื้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาชาวเลจะดำเนินการ

 

ด้านนายสนิท แซ่ซั่ว ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านเองยังรอความคืบหน้าการดำเนินการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ซึ่งมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการเพิกเอกสารสิทธิ์ของเอกชนจำนวน 9 ไร่ เพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ เนื่องจากทางดีเอสไอยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยถึงกระบวนการดังกล่าวกับชุมชน ทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์จะเริ่มและมีกระบวนการอย่างไร ซึ่งต้องการให้ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ลงมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและทำความเข้าใจในขั้นตอนการเพิกถอนด้วย เพื่อชุมชนจะได้ร่วมกันวางแผนการจัดการในที่ดินที่จะมีการเพิกถอนและคืนให้แก่ชุมชนต่อไป

ชาวเล3

ข่าวแจ้งว่า มีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศค่อนข้างชัดว่าพื้นที่บริเวณชุมชนหาดราไวย์เคยเป็นชุมชนของชาวมอแกนมายาวนาน โดยเฉพาะบริเวณที่ติดหาดจำนวน 9 ไร่ ทำให้กรมที่ดินเตรียมที่จะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนซึ่งได้ออกทับซ้อนกับที่ของชาวมอแกน ส่วนที่เดินที่เหลือนั้น ภาพถ่ายทางอากาศเห็นว่าเป็นที่นาซึ่งยากแก่การระบุว่าเป็นของชาวเลหรือไม่ซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไป

ข่าวแจ้งว่าหลังจากที่ดีเอสไอพิสูจน์หลักฐานเรื่องที่ดินชาวเลในหาดราไวย์อย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ชาวบ้านชุมชนราไวย์ได้รับการยกฟ้องกรณีการบุกรุกที่ดินเอกชนเพิ่มอีก 2 ราย อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีปัญหาที่ดินของชาวเลนั้น นอกจากดีเอสไอจะพิสูจน์หลักฐานกรณีหาดราไวย์แล้ว ยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลโดยมีพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ เป็นประธาน ขึ้นมาทำงานเรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และข้อร้องเรียนเรื่องที่ดินเกาะหลีเป๊ะเพิ่มเติมด้วย โดยขณะนี้ความคืบหน้าขอชุมชนเกาะหลีเป๊ะนั้น อยู่ในระหว่างการนำเสนอรายงานข้อมูลแผนที่ทำมือเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชน

ชาวเล2

ข่าวแจ้งว่า ชาวบ้านได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล รับทราบแล้ว ซึ่งนอกจากการส่งมอบเอกสารแล้ว ประมาณวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นี้ นักวิชาการจากทางสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แต่ปัญหาคือ ขณะนี้ข้อพิพาทเรื่องที่ดินนั้นมีความซับซ้อนอย่างมาก เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ที่บวมและเกินขึ้นมาบนเกาะมีการแจ้งกรรมสิทธิ์ทับซ้อนและอาจมีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิมิชอบธรรมหลายหน่วยงาน ดังนั้นดีเอสไอจึงต้องเร่งพิสูจน์หลักฐานและสืบสวนคดีต่อไป

อนึ่งสำหรับคณะทำงานฯ ชุด พ.ต.ท.ประวุธ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จัดทำรายละเอียดของโครงการสำรวจแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติตะรุเตากับที่ดินเอกชน ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสาร ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา และต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ลงนามโดย พลเอกสุรินทร์ พิกุลทองประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตตวิญญาณของชุมชนชาวเล

 

———————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.