ขอบคุณภาพจากเฟสบุค Jay Laotrakul
ขอบคุณภาพจากเฟสบุค Jay Laotrakul

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ลาน 18 ล้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านจังหวัดสตูลนำโดย เครือข่ายชุมชนรักปากบารา จัดกิจกรรม “จุดไฟ…บอกรักปากบารา” เพื่อสะท้อนถึงความไม่เหมาะสมในการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ในบริเวณพื้นที่แหล่งอาหาร พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ก่อนจุดไฟ ชาวบ้านเครือข่ายชุมชนรักปากบาราได้ร่วมกันอ่านคำประกาศเจตนารมณ์โดยระบุว่า ทะเลอ่าวปากบารามีความสำคัญกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะที่แห่งนี้คือจุดศูนย์รวมเรื่องราวทั้งหมดของคนที่นี่ ตั้งแต่เกิดจนตาย และยังเป็นแหล่งหลอมรวมชีวิตที่หลากหลายเอาไว้ได้อย่างกลมกลืน ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้หล่อเลี้ยงให้ผู้คนและชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมเฉพาะที่ยังคงเสน่ห์ของสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น “กัวลาบารา” ที่สวยงามเราจึงให้นิยามความหมายพื้นที่นี้ว่า “ปากบารา อ่าวแห่งชีวิต”

เครือข่ายชุมชนรักปากบารา ระบุด้วยว่า ขณะที่การพัฒนากระแสหลักซึ่งมุ่งหวังเพียงผลตอบแทนที่เป็นกำไรเงินตรา และวัตถุสิ่งของที่กำลังรุกคืบอย่างบ้าคลั่งเข้ามายังดินแดนแห่งนี้อย่างไม่ใยดี ในคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ อย่างเช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราขนาดใหญ่ที่ต้องการเวนคืนใช้พื้นที่สำคัญของอ่าวปากบาราแห่งนี้เพื่อโครงการดังกล่าว รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จมาแล้วหลายครั้งแต่ยังติดขัดกับเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของคนในพื้นที่และคนสตูล โดยทั่วไปที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะสื่อสาร บอกกล่าวและร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยหวังจะบอกถึงเหตุผลอันไม่สมควรในการใช้ พื้นที่แห่งนี้ เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม ต่างๆ ในอ่าวปากบาราและพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสตูลในอนาคต

คำประกาศเจตนารมณ์ยังระบุด้วยว่า ล่าสุดรัฐบาลปัจจุบันได้มีคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 0315/ ว.379 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา โดยมอบหมายให้คณะทำงานชุดนี้ทำหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันออกคำสั่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป เครือข่ายชุมชนรักอ่าวปากบารามีความเห็นว่า ความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวนั้น รัฐบาลไม่ได้แสดงความจริงใจอย่างแท้จริง และไม่สนใจคำทักท้วงของประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด อีกทั้งยังอาศัยสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติเพื่อหลีกหนีข้อกฎหมายและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่ควรจะเป็น

“ในโอกาสนี้เราจึงขอแสดงออกถึงความรักความหวงแหนในคุณค่าความงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่าวปากบารา อันเป็นอ่าวทีมีความสำคัญและเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมชีวิต จิตใจ และความรักของพวกเราทุกคน ทั้งนี้เรายืนยันที่จะคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบากราแห่งนี้จนถึงที่สุด และจะร่วมกันปกป้องอ่าวปากบาราซึ่งเป็นอ่าวแห่งชีวิตไว้ให้กับลูกหลานเราสืบไป เครือข่ายชุมชนรักอ่าวปากบารา จังหวัดสตูล” เครือข่ายชุมชนรักปากบารา ระบุ

—————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.