received_903306636379289
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 นายมิตรภาพ ปลูกเงิน ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน เปิดเผยว่า ชาวบ้านกะเหรี่ยงแม่แจ่มและภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ต่างๆ ได้ร่วมจัดงาน 20 ปี แม่ซาคืนป่าเฉลิมประเกียรติฯ ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินระดับลุ่มน้ำแม่แจ่ม ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ ป่าเฉลิมประเกียรติสมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่และคนในสังคมเมืองให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์ของชุมชนกะเหรี่ยงแม่แจ่ม ที่ได้ลุกขึ้นมาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลป่าต้นน้ำ

นายมิตรภาพ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำ ได้ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง แม้รัฐจะพยายามนำกฎหมายหรือมาตรการมาใช้ควบคุมดูและพื้นที่ป่าต้นน้ำ แต่กลับไม่สามารถดูแลป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันที่เกิดจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นชุมชนบ้านแม่ซา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จึงได้นำบทเรียนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ที่มีการผลักดันจนเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำได้เป็นอย่างดี

“อยากให้รัฐและสังคมส่วนกลางรับรู้ว่า คนกะเหรี่ยงนั้นมีวิถีที่อยู่กับป่าและเป็นผู้ดูแลป่าไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่คนทำลายป่า โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่าที่บ้านแม่ซาไม่มีหมอกควันเกิดขึ้น เพราะชาวบ้านได้ตกลงร่วมกันไม่เผาไร่และมีข้อตกลงดูแลป่าต้นน้ำ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านร่วมกันทำได้ด้วยจิตสำนึก ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยการออกคำสั่ง หรือเอาข้อกฎหมายมาควบคุมจนเป็นศัตรูกับชาวบ้าน สิ่งสำคัญคือคนต้องอยู่กับป่าได้ ต้องเกื้อกูลกันและกัน เราจึงจะอยู่ได้อย่างรู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ” นายมิตรภาพ กล่าว

นายมิตรภาพกล่าวว่าอีกว่า นับตั้งแต่ปี 2538 ที่ชาวบ้านแม่ซาได้มีการตกลงร่วมกันในการกันเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ทำกิน ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยรวมกว่า 5,000 ไร่ และส่งผลให้แม่น้ำแม่แจ่มยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลจากการใช้ภูมิปัญหาของคนกะเหรี่ยงเข้ามาดูแลป่า จึงอยากเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้(29 เม.ย.) ซึ่งจะมีการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการจัดการไฟป่าในสถานการณ์หมอกควัน” และร่วมชมระบบนิเวศของผืนป่าที่ชาวบ้านร่วมกันฟื้นฟู

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.