11173666_903807906329162_727914339_n เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่บ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน จัดงาน “20 ปี แม่ซาคืนป่าเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” โดยมีตัวแทนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ในงานมีการร่วมอธิฐานจิตต่อพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองชุมชนและป่าต้นน้ำตามความเชื่อของชาวบ้านกะเหรี่ยง จากนั้นมีกลุ่มเยาวชนบ้านแม่ซาร่วมกันร้องเพลงประสานเสียง “ป่ารักษ์น้ำ” อีกทั้งชาวบ้านได้ร่วมกันนำป้ายรณรงค์ห้ามตัดไม้และล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์ รวมทั้งกันเขตพื้นที่ไร่หมุนเวียนของชาวบ้าน ติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่ป่าเฉลิมประเกียรติฯ เวลา 10.30 น.มีเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวปฏิบัติการจัดการไฟป่าในสถานการณ์หมอกควัน” ที่มีตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ฯ และตัวแทนหน่วยงานราชการ มาร่วมพูดคุย โดยนายธวัช ขัดผาบ ผู้แทนมูลนิธิไทยรักป่า กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลนิธิฯให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่ามาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ชาวบ้านสามารถช่วยกันทำงานจนสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าได้สำเร็จ การมาร่วมงานในวันนี้จึงเป็นการเข้ามาขอบคุณชาวบ้านลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ที่ได้แสดงให้ภาครัฐเห็นว่าชาวบ้านได้เริ่มลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะแนวทางการป้องกันไฟป่า ที่ชาวบ้านร่วมใจกันชิงเผาและควบคุมพื้นที่การเผาไร่ กำหนดแนวเขตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จนสามารถลดจำนวนหมอกควันและเพิ่มพื้นที่ป่าชุ่มชื้นคอยดูดซับหมอกควันในอากาศ อีกทั้งเป็นการตอบคำถามของสังคมที่มักมองว่าอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่สร้างปัญหาหมอกควัน ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้ามาเชื่อมการทำงานและให้การสนับสนุนความร่วมมือของชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน 11173561_903807912995828_940442323_n ด้าน นาย จำลอง ธนมณี ตัวแทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พลังขับเคลื่อนสำคัญในการจัดการกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแม่แจ่มอยู่ที่ชุมชน ที่ได้ร่วมกันหารือว่าจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะปัญหาไฟป่าไม่ใช่การสร้างแนวกันไฟเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำควบคู่กับงานอื่นอีกหลายด้าน ซึ่งไม่ใช่เริ่มคุยกันเมื่อตอนไฟป่ามาแล้ว แต่ต้องร่วมมือกันตั้งแต่ก่อนจะเกิดไฟป่า และการสร้างเครือข่ายที่ชาวบ้านกำลังทำต้องขยายกว้างออกไปมากว่าเฉพาะที่บ้านแม่ซา ต้องมีการนำบทเรียนของชุมชนที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาให้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ กล่าวว่า แนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควันที่ได้ผลของพื้นที่นี้คือ การจัดทำแผนที่การเผาและกำหนดพื้นที่การเผา เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนวิถีการทำไร่ได้ แต่จำเป็นต้องมีการจัดการร่วมกันกับชุมชนอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานควบคุมไฟป่ายังมีปัญหาอุปสรรค คือ ยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 11198597_903807916329161_1174842351_n ด้านนางปาณิศรา สังข์พาลี โครงการสวนป่าสิริกิติ์ที่ 6 (แม่ซา) กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ต้องประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าอย่างรุนแรง ซึ่งปีนี้เองมีสภาพปัญหาหนักกว่าทุกปี แต่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยเฉพาะที่บ้านแม่ซามีความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน ชิงเผาไร่ก่อนและมีการควบคุมพื้นที่การเผา รวมทั้งมีการทำแนวกันไฟป่า ทำให้ในปีนี้พื้นที่แม่แจ่มจึงไม่ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรงเหมือนในพื้นที่อื่น

 

 

ข่าวและภาพโดย นายสมพาน เซ็งเข่อ

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.