1908115_933625120014107_1556967992994660442_n
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ศาสตราจารย์(ศ.)ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการแต่งตั้งอธิบการบดีมก.ซึ่งสภามก.ได้เสนอชื่อนายบดินทร์ รัศมีเทศ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วหลายเดือน ยังไม่มีคำสั่งโปรดเกล้า ซึ่งล่าสุดพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุถึงสาเหตุว่ามาจากเรื่องคุณสมบัติของนายบดินทร์ ว่า ตนได้ยินมาว่า มีการเสนอชื่อถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย นั่นหมายความว่ามีปัญหาแน่ โดยเฉพาะการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมายืนยันเรื่องดังกล่าว และวิพากษ์วิจารณ์สภามก. จึงเป็นเรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาควรออกมาแสดงความรับผิดชอบ

“สภามก.ควรลาออกทั้งชุด เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกมาพูดถึงขนาดนี้แล้ว นั่นแสดงว่าท่านคงได้ข้อมูลอะไรมาพอสมควร หากยังมีอุดมการณ์เหลืออยู่ก็ควรลาออก และใช้โอกาสอันนี้ยกเครื่องโครงสร้างการบริหารของมก. โดยหาคนที่มีอุดมการณ์เข้ามาทำงาน เพราะจะทำให้พอจะมีความหวัง”ศ.ระพี กล่าว

ศ.ระพีกล่าวว่า ผู้บริหารมก.ยุคใหม่ควรที่จะฟังคนนอกบ้าง ไม่ใช่ฟังแต่กลุ่มแสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ควรดึงให้พวกเขาเข้ามาร่วมงานในมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อรับใช้เกษตรกรเป็นหลัก ตนเคยพูดอยู่เสมอว่าการมีตำแหน่งและอำนาจเปรียบเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งทำให้รู้สึกหวงเก้าอี้และกลัวหลุดจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ในเวปไซต์ www.ku.ac.th ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 1.รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 2.ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒประกอบด้วย3.ดร.กนิษฐา กาญจนจารี 4.นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ 5.นายชุมพล พรประภา 6.รศ.ดรพีรเดช ทองอำไพ 7.นายลักษณ์ วจนานวัช 8.นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 9.พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ 10.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 11.นายอเนก บุญหนุน 12.นายสกล มงคลธรรมากุล

ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย 13.ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี 14.นายอำนวย เนตยสุภา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
15.รศ.น.สพ. เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ มก.

กรรมการประเภทผู้บริหาร 16. รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชแทนรองอธิการบดี 17.ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ 18.รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

19.ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 20.ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

21.รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22.ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ 23.ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ผู้แทนวิทยาเขต 24.ดร.ธานินทร์ คงศิลา คณะเกษตร ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) 25.รศ.พาสินี สุนากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์

26.ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์ 27.ผศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์
28.รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์

29.รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ คณะเกษตร ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์
30.รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มสังคมศาสตร์

31.กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาราชแทนการรองอธิการบดี 32.ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาราชแทนรองอธิการบดี

////////////////////

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.