Category: ต่างประเทศ

‘มิ้นอ่องหล่าย’ ไฟเขียวกองกำลังปะหล่อง โกก้าง อาระกัน ร่วมกระบวนการสันติภาพ แต่มีข้อแม้ต้องวางอาวุธ ด้านกองทัพว้าและเมืองลาตอบรับเข้าร่วม “ประชุมป๋างโหลงศตวรรษที่ 21” กค.นี้