10960673_865534690156484_1331173788_o

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ชี้แจงกรณีงานวิจัยผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชนโดยรอบเหมือง
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทุกท่าน

ตามที่ได้มีการจัดงานแถลงข่าว เปิดเผยผลวิจัยใหม่เกี่ยวกับระดับโลหะหนักในเลือดปัสสาวะ และ สิ่งแวดล้อม ให้แก่สื่อมวลชน อาจทำให้การเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนส่วนใหญ่ และอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า สาเหตุหลักมาจากกิจการของเหมืองในความดูแลของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ทั้งที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยหาสาเหตุที่มาของโลหะอย่างครบกระบวนการ และเป็นที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานกลาง รวมทั้งยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ การเปิดเผยผลวิจัยดังกล่าว ยังขัดต่อหลักข้อตกลงของ คณะกรรมการทำงานร่วม 5 ฝ่าย อันประกอบด้วย ตัวแทนชาวบ้าน เหมืองทองคำ ฝ่ายปกครอง ทหาร และทีมวิชาการ ที่ต้องทำการแสดงผลและหารือต่อคณะกรรมการกลางทั้ง 5 ฝ่ายก่อนที่จะนำเสนอผลต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการศึกษาอย่างหลากหลายในทุกมิติ ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น บริษัทขอยืนยันว่าการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 5 ฝ่ายแต่อย่างไร

บริษัทฯ ขอเรียกร้องให้มีการตั้งคณะนักวิจัยที่เป็นกลาง พร้อมทีมศึกษาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความยุติธรรม เพื่อทำการศึกษาวิจัยหาสาเหตุที่มาของระดับโลหะหนัก (Root Cause Research) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริง โดยยินดีให้ความร่วมมือประสานงานกับทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเข้าร่วมทีมศึกษาสถานการณ์นี้ก่อนจะสรุปผลร่วมกัน เพื่อหารือดำเนินการใดๆ ต่อไป และพร้อมเปิดเหมืองให้นักวิชาการที่ต้องการทำวิจัยและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและสอบถามทีมงานในพื้นที่จริงได้

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีนักวิจัยที่เป็นกลาง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง 5 ฝ่าย อันประกอบด้วย ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระที่ห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนทั้งจากไทยและต่างประเทศ ร่วมทำงานกันอย่างเข้มข้นและครบถ้วนรอบด้าน จะทำให้ผลสรุปของสถานการณ์นี้มีความกระจ่างในข้อเท็จจริง ประชาชนจะมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และเป็นการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดจากการยุยงส่งเสริมของ ผู้ไม่ประสงค์ดี (ผู้มีอคติ) ที่ประสงค์จะสร้างความไม่สงบในชุมชน ตลอดจนการบิดเบือนข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการทางผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอโอกาสในการชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ได้เปิดดำเนินกิจการธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากการออกสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านโครงการชุมชนสัมพันธ์ การลงทุนระบบและโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเหมืองแบบปิด โดยใช้ Zero Discharge Technology ทำให้โอกาสที่สิ่งแปลกปลอมต่างๆ จะเล็ดลอดออกมาจากเหมืองนั้นเป็นศูนย์ และยังใช้ Penta Lock TSFTechnology ระบบการป้องกันการรั่วซึม 5 ชั้นของน้ำในบ่อพักน้ำ และใช้ Green Blasting Technology หรือการระเบิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดฝุ่นน้อยและป้องกันการกระจายของฝุ่น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทั้งสิ้น

การที่เกิดข้อกังวลเรื่องสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้ดำเนินการหาที่มาของสาเหตุข้อกังวลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การจัดหาให้มีบุคคลากรทางการแพทย์เข้าตรวจ รักษา และติดตามผลในพื้นที่ แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะมาจากเหตุใดก็ตาม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้มีการพิสูจน์ถึงผลการตรวจสุขภาพของทีมงานที่ปฏิบัติการในเหมือง ซึ่งมีรายงานที่บันทึกอยู่เป็นประจำและไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจ ห่วงใยและรายงานข่าวความคืบหน้าสถานการณ์นี้อยู่เป็นระยะๆ ปรากฏทางสื่อมวลชนบางแห่ง บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด มีความตั้งมั่นในการดำเนินกิจการเหมืองอย่างมีคุณภาพต่อวงการอุตสาหกรรมไทย และมีนโยบายใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทีมงานและชุมชนในบริเวณเหมือง เพื่อสร้างมาตรฐานของกิจการเหมืองแร่ในประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อพิจารณานำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายปกรณ์ สุขุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.