ชาวนาแปดริ้วยื่นหนังสือให้ผวจ.ช่วยด่วน-ระงับก่อสร้างนิคมอุตฯจี้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ชาวบ้านจากตำบลเขาดิน อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 20 คนได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการฯและศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ระงับเหตุ โครงการฉะเชิงเทราบูเทคซิตี้เนื่องจากสร้างผลกระทบให้กับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และละเมิดกฎหมาย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมเป็นตัวแทนรับหนังสือ

ในหนังสือระบุว่า พวกตนได้รับความทุกข์ร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทำประชาพิจารณ์และ ไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ละเมิดกับกฎหมายผังเมือง ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองใหม่ ขณะนี้มีการอนุมัติให้ดำเนินก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน มิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ในหนังสือระบุว่า โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทันทีกับชุมชนดั้งเดิมทั้งผู้เช่าที่ทำนา และผู้ที่มีที่ดิน มีโฉนดข้างเคียง ละเมิด พรบ.การเช่าที่นาซ้ำยังทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และได้ลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วที่ สภอ.บางปะกง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมืองทันที 2. ดำเนินการเพื่อคืนสิทธิ์ของผู้เช่าเดิมให้เป็นไปตามกฎหมายพรบ. เช่าที่ทำนา และดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย 3. ดำเนินการสอบเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ขุดดินถมดินผิดกฎหมาย และดำเนินการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการในการปกป้องทรัพย์สินของประชาชน

4. ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้งนี้กิจกรรมหรือโครงการจะต้องอยู่ในกรอบของการมีส่วนร่วม เป็นไปตามนโยบายฉะเชิงเทราเมืองใหม่ สอดคล้องกับภูมินิเวศการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง และสอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
——————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.