เว็บไซด์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง(MRC) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ระบุว่า เขื่อนจิงหง ของจีนจะลดการปล่อยน้ำลงในปริมาณครึ่งหนึ่งภายใน 7 วันนี้ ตามที่ กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ได้ส่งเอกสารแจ้งเตือนมายังสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง โดยในเอกสารแจ้งเตือนนั้นรัฐมนตรีกล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 00.00 น (เที่ยงคืน) เขื่อนจิงหงจะเริ่มลดการปล่อยน้ำจากปริมาณ 2,000 – 3,000 ลบ.ม/วินาที เป็น 1,500 – 1,600 ลบ.ม/วินาที และจะเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำกลับไปเท่าเดิม (2,000 – 3,000 ลบ.ม/วินาที)อีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป

“การลดปริมาณการปล่อยน้ำครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมคือสงกรานต์ของชาติพันธุ์ไต” ในเอกสารระบุเพิ่มเติม

นาย พิต ฮัดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ MRC กล่าวว่า นับเป็นการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างและชุมชนต่างๆล่วงหน้า เพื่อให้รับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขง
(ที่มา http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/water-flow-in-jinghong-of-china-to-decrease-but-without-significant-impact-downstream)

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงที่เชียงแสนมีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบต่อสภาพระบบนิเวศแม่น้ำโขง ไม่มีหาดทราย ซึ่งเป็นที่เพาะฟักและวางไข่ของนกอพยพชนิดต่างๆ พืชชนิดสำคัญเช่น ไคร้น้ำที่อยู่ตามเกาะแก่งหินผา ไม่สามารถเติบโตขยายพันธุ์ได้ และปีนี้ ไก หรือสาหร่ายน้ำจืด ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากระดับน้ำที่สูงมากผิดปกติ ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

จากการเฝ้าติดตามและคาดการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำโขงของสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขงระบุว่า ระดับน้ำที่เชียงแสนจะลดลง 0.70-1 เมตร ในช่วงวันที่ 12-21 เมษายน 2562 และการลดการปล่อยน้ำของเขื่อนจิงหงตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2562 ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อแม่น้ำและประชาชน บางสถานีวัดน้ำเช่น หลวงพระบาง -กระแจ๊ะ ประเทศกัมพูชา ระดับน้ำจะลดลง 050-150 เมตร ในช่วงเดียวกัน

นายพุ่ม บุญหนัก หัวหน้าโครงการวิจัยท้องถิ่น “ไก วิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาบ้านหาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ปริมาณน้ำโขงที่เชียงของสูงมาก ขึ้น-ลงมากกว่า 1-2 เมตร และเมื่อ2-3 วันนี้ น้ำโขงเริ่มลดลง ไก หรือสาหร่ายน้ำจืดที่เชียงของเริ่มออกได้ 2-3 วัน มีชาวบ้านประมาณ 10 รายได้ลงไปเก็บพอได้นิดหน่อย น้ำโขงก็ขึ้นอีก จนคนทำไกต้องซื้อไกจากชาวบ้านทางฝั่งลาว เพื่อมาทำเป็นไกแห้งขายในตลาด”.

นอกจากนี้ ปี 2562 ระดับน้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น มีระดับสูงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบต่อสภาพระบบนิเวศแม่น้ำโขง ไม่มีหาดทราย ซึ่งเป็นที่เพาะฟักและวางไข่ของนกอพยพชนิดต่าง ๆ พืชชนิดสำคัญเช่น ไคร้น้ำที่อยู่ตามเกาะแก่งหินผา ไม่สามารถเติบโตขยายพันธุ์ได้ และปีนี้ ไก หรือสาหร่ายน้ำจืด ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะกระดับน้ำที่สูงมากผิดปกติ ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.