เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เว็บไซด์ ข่าว onenewslaos ของลาวได้โพสต์หนังสือแจ้งเตือนของบริษัทเซเปียน-เซน้ำน้อย เลขที่หนังสือ PNPC-CD195/2019 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงนายเลิดไซยะพอน เจ้าแขวงอัตตะปือ เรื่องารแจ้งเตือนการปล่อยน้ำผ่านอุโมงค์กลางเขื่อนและการอพยพประชาชนออกจากเขตพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเซเปียน โดยบริษระบุว่าจะปล่อยน้ำผ่านอุโมงกลางเขื่อน(Middle-level-Outlet) ของเขื่อนกั้นน้ำ D แห่งใหม่ เพื่อรักษาระดับน้ำ ในอ่างเก็บน้ำของเซน้ำน้อย เพื่อไม่ให้ระดับน้ำล้นสันของเขื่อนกั้นน้ำ D แห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย อุโมงค์ปล่อยน้ำกลางเขื่อน ถือเป็นองค์ประกอบของเขื่อนกั้นน้ำ D แห่งใหม่

การปล่อยน้ำผ่านอุโมงค์กลางเขื่อนนี้ จะทำให้ระดับในแม่น้ำเซเปียนเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าการปล่อยน้ำจะอยู่ในระดับ 100 -150 ลบม./วินาที ในวันที่ 31 สิงหาคม – กันยายน 2562 ปัจจุบันเห็นว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเซเปียนมีระดับที่สูงอยู่แล้ว เนื่องจากปริมาณผลจากพายุโซนร้อน โพดูล บริษัทฯ เสนอให้มีการใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Action Plan และเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ใหญ่บ้านได้สั่งให้ชาวบ้านย้ายไปอยู่ยังที่ปลอดภัยในเขตที่พักชั่วคราว โดยปิดสะพานบ้านใหม่และปิดถนนที่เชื่อมต่อถึงแม่น้ำเซเปียน ในการปฎิบติดังนี้ บริษัท SKEC ได้เดินทางไปเมืองสะหนามไซ เพื่อทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านอพยพออกจากแม่น้ำเซเปียน ดังนั้นบริษัทจึงได้แจ้งมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตามหนังสือฉบับนี้ ลงขื่อนายจูน วอก ปาน ฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทเซเปียนเซน้ำน้อย
//////__

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.