เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายสะท้าน ชีววิชัยพงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่น้ำยวม เงา เมย สาละวิน เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในหลายพื้นที่ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (อช.) สาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ว่าได้รับจดหมายจากอช.สาละวิน ประกาศห้ามชาวบ้านเข้าไปในเขตอช. ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงต่างรู้สึกกังวล ว่าจะไปเลี้ยงวัวควาย หากินเก็บของป่าตามฤดูกาล ตามวิถีชีวิตได้อย่างไร เวลานี้ชาวบ้านต่างรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะต้องทำตัวอย่างไร

ทั้งนี้เนื้อหาบางส่วนในจดหมายดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ในท้องที่ ต.แม่คง ต.แม่ยวม ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสาเหตุเกิดไฟป่าดังกล่าวเกิดจากการเผาป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าป่านั้น อช.สาละวินพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงขอประกาศห้ามเข้าไปในเขตอช.สาละวิน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ยังมีประกาศอช.สาละวินอีก 1 ฉบับ เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอช.สาละวิน โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า


อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) อุทยานแห่งชาติ พศ.2562 มาตรา19 (1) ภายในอช. ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการยึดถือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี-20 ปี หรือปรับ 400,000-2,000,000 บาท และตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อ 4 (11) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขต อช.สาละวิน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -30 เมษายน 2563 ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ประสาน อช.สาละวิน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

2 การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เขตพื้นที่ อช.สาละวิน ต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปีและปรับ 20,000-150,000บาท ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

นายวิชัย อัมพรนภา ชาวบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง กล่าวว่าเมื่อได้ยินประกาศนี้ รู้สึกไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ชาวบ้านเรา ที่บ้านโพซอ ก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน แล้วจะไม่ให้เราเข้าไปได้อย่างไร การออกประกาศแบบนี้จำเป็นต้องปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาทางออก แต่ออกประกาศแบบนี้ชาวบ้านก็ตายหมด ให้อยู่อย่างไร หากินอย่างไร เพราะอช.สาละวิน กินพื้นที่หลายตำบล หลายหมู่บ้าน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.