วันที่ 5 มิถุนายน2563 เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ได้รายงานว่า คณะกรรมการร่วมของ 4 ประเทศสมาชิก (Joint Committee) ได้มีการจัดประชุมแบบทางไกล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อตัดสินใจร่วมต่อกรณีกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (PNPCA) ของโครงการเขื่อนหลวงพระบางโดยระบุว่าดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ ประธานคณะกรรมการร่วมกล่าวว่า เนื่องจากข้อกังวลและความคิดเห็นของสมาชิก ได้แก่ประเทศกัมพูชา ไทย เวียดนาม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของลุ่มน้ำโขง และความเห็นร่วมของตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว จึงตัดสินใจที่จะสรุปกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการเขื่อนหลวงพระบาง ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสรุปกระบวนการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่รอบด้านต่อ สปป.ลาว ในฐานะเจ้าของโครงการได้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้มีเอกสารตอบกลับของรัฐบาลไทยต่อกระบวนการแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้า ถึงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กรณีโครงการเขื่อนหลวงพระบาง ซึ่งครบระยะเวลา 6 เดือนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีเนื้อหาสำคัญระบุว่า รัฐบาลไทยมีความกังวลและมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลลาว ในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการ ปรับปรุงพัฒนาและการบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ในประเด็นสำคัญ 8 ข้อ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ ความห่วงกังวลต่อการลดลงของตะกอนและสารอาหารที่มีผลต่อระบบนิเวศและธรณีสัณฐานและส่งผลกระทบโดยตรงต่อแม่น้ำโขง การเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการของระบบนิเวศ ข้อกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์แม่น้ำเปลี่ยนสี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.