เครือข่ายประชาชน องค์กรศาสนา องค์กรเอกชนและภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง 9 วัน 8 คืน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรลุ่มน้ำโขง

 

แก่งผาได อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามแล้ว ยังเป็นดัชนีวัดความแห้งแล้งของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม่น้ำโขงในวันนี้มีสภาพแห้งจนเห็นโขดหินกลางแม่น้ำได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็น ผลจากการสร้างเขื่อนที่ต้นลุ่มน้ำโขงในประเทศจีน

 

รวมทั้งกระแสน้ำมีการเปลี่ยนทิศทางจากการระเบิดแก่งหิน ที่เดิมต้องการเพียงเพื่อขยายทางแม่น้ำให้กว้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรได้สะดวก ซึ่งจากการพัฒนาลุ่มน้ำโขงนี้ ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวบ้าน เช่น ระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่ปกติทำให้น้ำท่วมและแห้งฉับพลัน รวมถึงปัญหาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำลดลง

 

โดยปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำโขงทั้งสองฝั่งต้อง เปลี่ยนไปด้วยการพัฒนาลุ่มน้ำโขง ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้าน ทำให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มรักลุ่มน้ำโขง รวมตัวทำกิจกรรมเพื่อคัดค้านการพัฒนาแม่น้ำโขงในเชิงเศรษฐกิจมาตลอด 15 ปี แต่ผลตอบรับมีทั้งคัดค้านและสนับสนุน

 

สำหรับปีนี้ทางเครือข่ายได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ รักษาทรัพยากรลุ่มน้ำโขง ด้วยการใช้ธรรมมะเป็นเครื่องนำพาการตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และปก ป้องแม่น้ำโขง ด้วยกิจกรรม”เดินธรรมยาตรา 9 วัน 8คืน” นำโดยคณะสงฆ์จากประเทศไทย ลาว และเวียดนาม โดยเริ่มต้นเดินที่สามเหลี่ยมทองคำ ผ่านเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น และสิ้นสุดที่ผาได รวมระยะทาง 124 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชาวบ้าน,ประชาชนจากหลายพื้นที่และชาว ต่างชาติเป็นอย่างดี

 

โดยข้อเรียกร้องหลักของการเดินธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขงนี้ ต้องการยกระดับ เครือข่ายเพื่อปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นที่ชาวบ้านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจร่วม กับภาครัฐ และแสดงออกถึงการคัดค้านการสร้างเขื่อน 12 เขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนไซยะบุรี ด้วยสภาพปัญหาแม่น้ำโขงในปัจจุบัน ได้สร้างการตระหนักรู้ถึงผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มรักลุ่มน้ำโขงเชื่อว่าการใช้ธรรมมะจะสามารถสร้างพลัง ชุมชนในการดูแลทรัพยากรลุ่มน้ำโขงแบบยั่งยืน.

 

 

Voice TV  21 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.