มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขากำหนดให้วันที่ 13 เม.ย. เป็นวันผู้เฒ่าไร้สัญชาติด้วยเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้สังคมและภาครัฐรับรู้ปัญหาของกลุ่มชาวเขาผู้สูงอายุที่ยังขาดสิทธิ์รับสัญชาติไทย

 

“วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ”เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอกและตำบลป่าตึงจังหวัดเชียงรายที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาต้องการเปิดเวทีนำร่องแก้ไขปัญหากลุ่มชาวเขาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยทั้งที่บางคนเกิดหรืออยู่ในแผ่นดินไทยมานานกว่า 40 ปีทำให้กลุ่มผู้เฒ่าเหล่านี้ขาดสิทธิ์ได้รับรัฐสวัสดิการหรือแม้แต่การออกนอกพื้นที่เพื่อไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในตัวจังหวัด

 

ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไขปัญหามานานหลายสิบปีซึ่งจากการสำรวจในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาทำการสำรวจ 2 ตำบล คือตำบลป่าตึงและตำบลแม่สลองนอก จังหวัดเชียงรายพบผู้เฒ่าไร้สัญชาติรวม 436 คนโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ

 

ผู้เฒ่าสถานะ”ไร้รัฐ”เป็นกลุ่มผู้เฒ่าที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์เนื่องจากความไม่รู้ไม่สนใจใจอดีตไม่เคยปรากฎตัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่ผู้เฒ่ากลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหรือบางคนเกิดในแผ่นดินไทย

 

กลุ่มที่ 2 ผู้เฒ่าถือบัตรสีชมพูเป็นบุคคลพื้นที่สูงหรือบัตรหัว6 โดยในบัตรไม่มีการระบุสัญชาติทั้งที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ไทยแต่ยังไม่ได้รับรองเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยซึ่งผู้เฒ่าในกลุ่ม2นี้ได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลแต่ไม่สามารถออกนอกพื้นที่ออกบัตรเว้นแต่ต้องทำลายลักษณ์อักษร ทำให้นางเฝยโฟ่ง แซ่เติ๋นชาวเผ่าเมี่ยนที่ถูกจับขณะเดินทางไปรักษาโรคหอบในตัวจังหวัดเชียงราย

 

กลุ่มที่ 3 ผู้เฒ่าไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือถือบัตรหัว 0 เป็นกลุ่มผู้เฒ่าตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์แต่ได้รับการรับรองแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาสถานะสิทธิบุคคลเมื่อปี2548

 

และกลุ่มที่ 4 ผู้เฒ่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรรอแปลงสัญชาติไทยเป็นกลุ่มผู้เฒ่าถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงการเกิดในแผ่นดินไทย

 

ผลกระทบที่กลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ คือขาดการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุ เพราะความไม่รู้ พูดภาษาไทยไม่ได้และกระบวนการแปลงสัญชาติที่มีข้อกำหนดเรื่องรายได้ที่สูงเกินความเป็นจริงทำให้กลุ่มผู้เฒ่ารอแปลงสัญชาติตกอยู่ในสถานะกลุ่มอาจสร้างภาระต่อประเทศ

 

13 เม.ย.วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติเพื่อให้สังคมและภาครัฐร่วมรับรู้สถานการณ์ปัญหาและวางแนวทางสู่การแก้ไขเพื่อให้ผู้เฒ่าไร้สัญชาติได้มีโอกาสรับสัญชาติไทยในช่วงบั้นปลายของชีวิต

 

(Voice TV 13 เมษายน 2555)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.