คนในชุมชนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการเวนคื­นที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.