แอมเนสตี้ส่งจดหมายกระตุ้นอาเซียนเร่งแก้ไขวิกฤตโรฮิงญาอย่างจริงจัง

0

 

 

ขอบคุณภาพจาก ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

แอมเนสตี้ส่งจดหมายเรียกร้องให้ อาเซียนจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา ระบุที่ผ่านมายังมีท่าทีไม่ชัดเจน

ในวันนี้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรียกร้องให้ผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต่อชาวโรฮิงญาในเมียนมา

จดหมายซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการ 13 คนจากสำนักงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วภูมิ ภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เรียกร้องให้อาเซียนจัดประชุมสุ ดยอดฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านสิทธิมนุ ษยชนและมนุษยธรรมในตอนเหนือของรัฐยะไข่ของเมียนมา

เจมส์ โกเมซ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่าอาเซี ยนยังไม่ได้แสดงจุดยืนใดๆ ในขณะที่รัฐภาคีใช้ปฏิบัติการความรุนแรงเพื่อล้างเผ่าพันธุ์

“รัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ต้องยึดมั่นปฏิบัติตามพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียน ในขณะที่กองทัพเมียนมาได้แสดงความดูหมิ่นต่อพันธกิจนี้ อย่างชัดเจน และยังคงเดินหน้าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับชาวโรฮิงญาต่อไป”

นับแต่กลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงญาโจมตีป้อมของฝ่ายความมั่ นคงในเมียนมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มก่อปฏิบัติการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโหดร้าย และรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา แอมเนสตี้ได้เก็บข้อมูลการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนมากมายหลายครั้ง รวมทั้งการสังหารแบบไม่ชอบด้ วยกฎหมาย การวางเพลิงเผาบ้านเรือนและหมู่ บ้านต่างๆ ในวงกว้าง

ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าเป็น อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ รวมไปถึงการสังหารและการเนรเทศ หรือการบังคับให้ประชากรต้ องเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันด้วยว่ ามีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุ คคลโดยกองทัพเมียนมา

ที่ผ่านมา อาเซียนได้แสดงท่าทีต่อกรณีนี้ โดยออกแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเมื่ อวันที่ 24 กันยายน 2560 เกือบหนึ่งเดือนหลังความโหดร้ ายในรัฐยะไข่เริ่มขึ้น โดยอาเซียนได้แสดงข้อกังวลเกี่ ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่หลีกเลี่ยงไม่ใช้แม้แต่คำว่า “โรฮิงญา” และแถลงการณ์นี้มีเนื้อหาค่อนข้ างอ่อน

จดหมายของแอมเนสตี้กล่าวว่ าการแสดงท่าทีเช่นนี้ยังไม่เพี ยงพอ และอาเซียนจำเป็นต้องแสดงท่าที ต่อวิกฤตในเมียนมาอย่างจริงจั งมากกว่านี้

แอมเนสตี้เรียกร้องรัฐบาลฟิลิ ปปินส์ ในฐานะประธานคนปัจจุบันของอาเซี ยน ให้เรียกประชุมสุดยอดฉุกเฉิ นระดับอาเซียน เพื่อให้มีการอภิปรายถึงปั ญหาในเมียนมา ซึ่งรวมถึง

· ให้ยุติความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่ างประเทศ

· ประกันให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิ งญาเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม และสามารถเดินทางกลับถิ่ นฐานของตนได้อย่างปลอดภัยและมี ศักดิ์ศรี สำหรับผู้ที่สมัครใจจะกลับ

· ยุติการเลือกปฏิบัติที่ฝังรากลึ กต่อชาวโรฮิงญา สนับสนุนการสอบสวนการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างเป็นอิสระ และให้นำตัวผู้กระทำผิ ดมาลงโทษตามกฎหมาย

จดหมายนี้ลงนามโดยผู้ อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไทย และไต้หวัน

Share.

Comments are closed.